Kalite Süreçleri | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Kalite Süreçleri

AMAÇLAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık bölümü uluslararası düzeyde bilimsel ve mesleki eğitim sunarak öğrencilerin, araştırmacı, eleştirel-esnek ve çok yönlü düşünebilen, etik ve estetik değerlere sahip, tarihe, çevreye, eko-sisteme, doğaya ve sanata duyarlı, toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey olarak gelişmelerini öngörür. Bu bağlamda, mimarlık bölümünün amacı; mekansal, kentsel, çevresel ve eko-sisteme ilişkin sorunlara çağdaş mimarlığın tasarım stratejileriyle çözümler üretebilen ve geleceğe yönelik ütopyalar kurabilen hem bilimsel hem de mesleki açıdan yetkin mimarlar yetiştirmektir.
HEDEFLER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü teknolojinin ve uzmanlık alanlarının giderek çeşitlenen dinamik yapısına uyum sağlayabilen, sürekli eğitimi ilke edinmiş ve geleceğin mimarlığının biçimlenmesinde öngörü sahibi mimarlar, proje yöneticileri yetiştirmeyi hedefler.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI
PÇ1-ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ
Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
PÇ2-GRAFİK ANLATIM VE İLETİŞİM BECERİSİ
Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme ve becerisinin yanında tasarım fikirlerini aktarabilmek için iki ve üç boyutlu el çizimleri ile bilgisayar teknolojilerini kullanarak tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi.
PÇ 3-ARAŞTIRMA BECERİSİ
Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ 4-TASARLAMA BECERİSİ
Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
PÇ 5-DÜNYA MİMARLIĞINI ANLAMA
Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ 6-YEREL MİMARLIK VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ANLAMA
İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ 7- TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON YÖNTEMLERİNİ ANLAMA
Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ 8-SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM YAPMA BECERİSİ
Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ 9-TOPLUMSAL SORUMLULUĞU ANLAMA
Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ 10-DOĞA VE İNSAN İLİŞKİLERİNİ ANLAMA
Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ 11-COĞRAFİ KOŞULLARI İLE BİNA TASARIM İLİŞKİLERİNİ ANLAMA
Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ 12-YAŞAM GÜVENLİĞİNİN TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA
Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ 13-TAŞIYICI SİSTEMLERİN DAVRANIŞ İLKELERİ, GELİŞİMİ VE UYGULAMALARINI ANLAMA
Düşey ve yanal kuvvetlere karşı ayakta duran, statik ve dinamik yükler altındaki taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ 14-YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRESEL SİSTEMLERİN ÖNEMİNİ ANLAMA
Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ 15-BİNA KABUĞU SİSTEMLERİ TASARIMININ TEMEL İLKELERİNİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİNİ ANLAMA
Bina kabuğu tasarımında malzeme ve sistemlerin teknolojik özelliklerinin temel ilkelerini anlama ve uygulama yöntemlerini kullanabilme
PÇ 16-BİNA SERVİS SİSTEMLERİ TASARIMININ TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA
Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ 17-YAPI MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İLKE VE STANDARTLARI ANLAMA
Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ 18-BİNA KABUĞU VE BİNA SERVİS SİSTEMLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRME BECERİSİ
Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ 19-KARMA ÜRÜNLÜ YAPI ELEMANLARINI KURGULAYABİLME BECERİSİ
Bir yapının zeminden başlayarak temel, duvar, döşeme, doğrama, merdiven, çatı, baca gibi yapı elemanlarının tasarımı, yapım ilkeleri ve türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenleri farklı malzemelerle kurgulama becerisi.
PÇ 20-MİMARİ PROJE PROGRAMINI HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME BECERİSİ
Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ 21-GENİŞ KAPSAMLI PROJE GELİŞTİRME BECERİSİ
Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ 22-YAPIM MALİYET KONTROLÜNE İLİŞKİN TEMEL ETKENLERİ ANLAMA
Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ 23-MİMAR-İŞVEREN İLİŞKİSİ SORUMLULUKLARINI ANLAMA
İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ 24-TAKIM HALİNDE VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA BECERİSİ
Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ 25-PROJE YÖNETİMİ KONULARINI ANLAMA
Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ 26-UYGULAMA YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA
Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ 27- MİMARLARIN LİDERLİK ROLÜNÜ ANLAMA
Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ 28-MİMARLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARINI ANLAMAK
Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ 29-MESLEK ÖNCESİ PRATİĞİN ROLÜNÜ ANLAMA
Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ 30-MESLEK ETİĞİ YAKLAŞIMLARINI ANLAMA
Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İNG101 İngilizce I Z 2 0 2 2
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 2 0 2 2
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
MİM111 Yapı Malzemesi Z 3 0 3 5
MİM107 Mimari Anlatım Teknikleri I Z 2 2 3 6
MİM109 Temel Tasarım ve Maket Z 2 6 5 12
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
18 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM102 Mimari Tasarım I Z 4 4 6 10 MİM107 Başarılı Olmak
İNG102 İngilizce II Z 2 0 2 2
MİM112 Marka Geliştirme Z 2 0 2 2
MİM 110 Bina Bilgisi Z 3 0 3 5
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
MİM104 Yapı Elemanları I Z 2 2 3 5
MİM108 Mimari Anlatım Teknikleri II Z 2 2 3 4
21 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM201 Mimari Tasarım II Z 4 4 6 10 MİM102 Başarılı Olmak
AİİT201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Z 2 0 2 2
MİM205 Yapı Elemanları II Z 2 2 3 5
MİM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I Z 2 2 3 5
MİM209 Mimarlık Tarihi I Z 2 0 2 3
MİM225 Statik – Mukavemet Z 1 2 2 2
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
20 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM202 Mimari Tasarım III Z 4 4 6 10 MİM201 Başarılı Olmak
AİİT202 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Z 2 0 2 2
MİM210 Mimarlık Tarihi II Z 2 0 2 3
MİM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II Z 2 2 3 5
MİM228 Yapı Statiği Z 2 0 2 2
MİM222 Sürdürülebilir Tasarım Kuramları Z 2 0 2 3
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
MİM290 Staj I Z 0 0 0 2
19 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM301 Mimari Tasarım IV Z 4 4 6 10 MİM202 Başarılı Olmak
MİM319 Yapı Fiziği Z 1 2 2 3
MİM305 Mimarlık Tarihi III Z 2 0 2 2
MİM303 Yapı Uygulama Projesi Z 2 4 4 5 MİM104, MİM205 Başarılı Olmak
MİM309 Tarihi Çevre Koruma Z 3 0 3 3
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
Teknik Seçmeli S 2 0 2 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM302 Mimari Tasarım V Z 4 4 6 10 MİM301 Başarılı Olmak
MİM306 Sanat Tarihi Z 2 0 2 2
MİM304 Tesisat Bilgisi Z 2 0 2 2
MİM310 Rölöve-Restorasyon Stüdyosu Z 2 2 3 5 MİM309 Asgari Devam Sağlamış Olmak
MİM308 Betonarme Z 2 0 2 3
MİM312 Şehir Planlama ve İmar Hukuku Z 3 0 3 3
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
MİM390 Staj II Z 0 0 0 2
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM401 Mimari Tasarım VI Z 4 4 6 10 MİM302 Başarılı Olmak
MİM405 Şehircilik Stüdyosu Z 2 2 3 6 MİM312 Asgari Devam Sağlamış Olmak
MİM407 Çağdaş Mimarlık Tarihi Z 2 0 2 3
MİM435 Mesleki Uygulama Bilgisi ve Etik Z 2 0 2 3
Teknik Seçmeli S 2 0 2 4
Teknik Seçmeli Z 2 0 2 4
17 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MİM499 Bitirme Projesi Z 4 4 6 15 MİM401  Başarılı Olmak , MİM303, MİM310, MİM405 Asgari Devam Sağlamış Olmak
MİM402 Yapım-Yönetim Ekonomisi Z 2 0 2 3
Teknik Seçmeli S 2 0 2 4
Teknik Seçmeli S 2 0 2 4
Teknik Seçmeli S 2 0 2 4
14 30
Kredi AKTS
GENEL TOPLAM 150 240