Ders İçerikleri | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İNG101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derste öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kitabı:
Oxford Publishing, English File Elementary Level, 4th Edition.
WEXT Online Language Learning Platform
Ders Kodu ve Adı: SSP101 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Bu derste öğrencilerin; hassas ve özel gereksinimi olan grupların içinde bulundukları yaşam koşullarını tanıması, yaşadıkları sorunları belirlemesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve projelerini uygulaması beklenmektedir. Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hassas ve özel gereksinimi olan gruplar; Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Engellilerdir. Bu kapsamda; sokakta yaşayan bireyler, çalışan çocuklar, suça yönelen çocuklar, kanserli çocuklar, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, yaşlı istismarı, yaşlılıktaki yaşam gereksinimleri, engelliler ve gereksinimleri vb. gibi çok çeşitli konular oluşturulabilecek proje konuları arasında yer alabilir.
Ders Kitabı:
Ders, proje ve uygulama dersidir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Dilin tarifi ve önemi, Dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, Türkçede imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları. Okuma-anlama ve özetleme teknikleri. Sözlü anlatım; yazılı anlatım; cümle ve paragraf oluşturma, muhatap ve hitap şekli, yazı planlama (mektup, iç yazışma, dış yazışma, üst ve alt kişilerle yazışma, iş mektupları, rapor, notlar, sirküler, tutanak, talimatlar, sözleşmeler) konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları.
Kaplan, M. (1993), Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı).
Ders Kodu ve Adı: MİM111 YAPI MALZEMESİ   
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Taş, ahşap, alkali, seramik, bağlayıcı, agrega, beton, cam, plastik, metal, boyalar, bitümlü malzemeler gibi temel malzemeler hakkında bilgi verilmektedir. Yapı malzemesinin türleri, özellikleri, davranışları, sınıflandırma teknikleri, kullanım standartları, malzeme seçimini etkileyen etmenler ve malzeme özellikleri hakkında elemanter bilgiler verilir. Yapıdaki iç ve dış fizik etkileri, yangın, rutubet, su, buhar, ısı, ses gibi etkiler, malzemeleri, önlemleri, standart ve yönetmelikler anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
Yapı Malzemesi 1-2, O. Şimşek, Beta Basım-Yayım, 2007.
Yapı Malzemeleri ve Beton Teknolojisi, A. Gökdemir, Teknik Yayınevi, 2009.
Malzeme Bilgisi, H. Yalçın, Palme Yayınları, İstanbul, 2002.
Ersoy, H.Y. “Kompozit Malzeme”, Literatür Yayınları, İstanbul.
N. Toydemir, E. Gürdal, L. Tanaçan, Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, 2000
Osman Şimşek, Yapı Malzemesi I – II, Beta Basım Yayım; Ankara, 2003
Ders Kodu ve Adı: MİM107 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ I  
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, yazım kuralları, mimari teknik çizim standartları, çizgi, yüzey, hacim, kütle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi, epürün tanıtımı, epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin ve cisimlerin konumları ve izdüşüm düzlemlerinin adlandırılması, Tasarı geometri: izdüşüm yöntemleri, izdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, farklı formlarda cisimlerin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, tefriş ölçüleri, farklı ölçeklerde plan kesit görünüşlerinin ifadesi mimari projelerde farklı ölçeklerde vaziyet planları eğimli arazi kavramı, eğimli arazi kesit ve görünüşleri, karkas ve yığma yapılarda 1/100 ve 1/50 orfografik plan-kesit-görünüşlerin çizim teknikleri ve kuralları, cisimlerin ölçülendirilmesi mimari projelerde ölçek ve ölçülendirme esasları ve uygulamalar, mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar, 1/20 plan kesit görünüş çizim tekniği ve teknik çizimde rapido kullanımı ve ifade yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Ching, “Design Drawing”, John Wiley&Sons, 1997.
Şahinler,O.-Kızıl, F.,Mimarlıkta Teknik Resim, İDSGA, 1975.
Düzgün, Ali, “Tasarı Geometri”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009 (ikinci baskı) –ilk baskı 2003.
Türkçü, H.Ç.,”Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri”,Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
Ders Kodu ve Adı: MİM109 TEMEL TASARIM VE MAKET
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:12
Ders İçeriği: Tasarımın temel kavram ve ilkelerine giriş, temel tasarıma yönelik üç boyutlu soyut düşünme mantığının geliştirilmesi, iki ve üç boyutlu mekânsal kompozisyonların oluşturulmasında temel tasarım becerilerinin kazandırılması. Temel Tasarım: Tasarım elemanları olan Nokta, çizgi, düzlem, hacım, doku, renk, ışık, gölge, yön, biçim. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritim, oran, ölçek, denge, aralık, doku, hareket, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, tekrar, uygunluk, koram, birlik egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi. Tasarlama ilkeleri: Yakınlık, benzerlik şekil-zemin ilişkileri ve anlatımları. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi bilgisi ile strüktür, mekan, biçim ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığı bir tasarım süreci içinde 3 boyutlu, soyut çalışmalarla öğrencilerin tasarım yeteneğini geliştirmek ve mimarlıkla ilgili temel kavramları tasarım yaparak öğrenmelerini sağlamak. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: Nokta, çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Tarihsel akış içinde sanatsal evreler: Sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler. Maket malzemeleri, araçları ve yöntemleri; kesme, delme, yapıştırma, montaj, renklendirme, işleme ve ölçekle; ölçeğe göre maket yapım teknikleri; arazi modelleri; yapısal elemanlar; bu konularda yapılacak uygulama çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Prof. Dr. Latife Gürer-Gül Güler, Temel Tasarım, Birsen Yayınevi, 1. Baskı
Güngör, İ. 1972, Hulusi, Temel Tasar, Çeltüt Matbaacılık, İstanbul.
Ching, F. D. R. 2003, Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul.
Bilgi Denel, 1981, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ.
Divanlioglu, D., Temel Tasar-Tasar’ in Öge ve İlkeleri, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1997
Ders Kodu ve Adı: INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ  
Kredi / AKTS: (1-0-0) 1 / AKTS:1
Ders İçeriği: Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM102 MİMARİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM107 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Mimari Tasarım 1 dersi, Veri Organizasyonu, Düşünsel Organizasyon ve Mekânsal Organizasyon konularında biliş ve farkındalık sağlayarak Mimari Tasarıma Giriş sürecinde yaşanan ilk tasarım deneyiminden tasarım araştırma, geliştirme ve gerçekleştirme düzeylerine geçişi sağlamaktadır. Yer ile etkileşimli barınma işlevli bir yapının tasarım problemlerini, temel mimari kavramların var olan örnekleri üzerinden okuyarak anlar ve yer-yapı-mekân ilişkilerini, esnek program, malzeme, strüktür, performans kriterleri doğrultusunda mimari anlatım teknikleri aracılığıyla fikirlerini, önerilerini ifade eder, sunar. Konut (barınma) gibi bir fonksiyonda insanın temel ihtiyaçlarının, ilgili eylem ve davranışların bağlamında ergonomik ve kullanıcı boyutlarına göre mekânların çözümlemesinin yapılması; işlev ilişki şemalarını oluşturarak, iklim ve çevresel veriler ile peyzaj ve topografyayı değerlendirerek bir tasarım yöntemi kazandırılmaktadır. Proje kapsamında tek katlı konut türleri (bungalov, kır evi, hafta sonu evi, hobi evi vs.) proje konusu olarak öğrenciye ihtiyaç programı ile birlikte verilir ve az konutlu bir site planlaması yapması beklenmektedir.
Ders Kitabı:
Arrayo, Salvador Perez, Atena, Rossano, Kebel, Igor, Emerging Technologies andHousingPrototypes, Rotterdam: BerlageInstitute.
Norberg-Schulz, Christian, GeniusLoci: TowardsPhenomenology of Architecture, Rizzoli, 1980.
Rattenbury, Kester, This is Not Architecture: Media Constructions, London: Routledge, 2002.
Wilson, John, ThinkingwithConcepts, New York: Cambridge University Press, 1963.
O.,Şahinler, F., Kızıl. 2014; Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın, İstanbul.
Neufert. 2014; Yapı Tasarımı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
N., Kıraç. 2013; Teknik Resim, Dora Yayınları, Bursa.
C., Ertekin. 2010; Teknik Resim, Elif Yayınevi, Ankara.
H., Yeşilkütük, A., Bir, N., Etemoğlu. 2010; Teknik Resim 1-2, Dora Yayınları, Bursa.
L.,Farrelly. 2015; Mimarlıkta Sunum Teknikleri, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
H., Wittel, U., Kurz. 2012; Teknik Resim (Temel Bilgiler, Standartlar, Tasarı Geometri ve Alıştırmalar), Nobel Akademi, Ankara.
F.D.K., Ching. 2011; Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen, YEM Yayın, İstanbul.
O., Hacıhasanoğlu. 2012; Mimari Maket Yapım Teknikleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İNGİLİZCE II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

Ders Kitabı:

Oxford Publishing, English File Elementary Level, 4th Edition.

WEXT Online Language Learning Platform

Ders Kodu ve Adı: MİM112 MARKA GELİŞTİRME
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Pazarlama alanında önemli bir kavram olan “marka”nın ne anlama geldiği ve neden günümüzde bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasını ve marka, markanın unsurları ve bağıntılı kavramlar hakkında bilgilendirmeyi aynı zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini bilmeleri ve bu doğrultuda bir markanın nasıl geliştirileceğini ve yönetileceğini anlamaları ve yorumlayabilmeleri öğretilmektedir. Bu derste ayrıca öğrencilerin kişisel markalarını geliştirmelerini sağlamada ki temel bilgiler verilir.
Ders Kitabı:
Aktuğlu, I. K. (2016). Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İletişim Yayınları.
Karaduman, İ. (2016). Kişisel Marka Yönetimi. Nobel Yayınları.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Türkçe’deki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri, mektup türleri, türlerine göre mektupların özellikleri ve kuralları, örneklenmektedir. Bununla birlikte makale, makale türünün özellikleri ve kuralları, fıkra, fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, bibliyografya, bibliyografyadan yararlanma, biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? gezi yazısı, gezi yazısında nelere dikkat edilir, anı, anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, deneme, denemenin diğer türlerden farkı, inceleme, kitap ve dergi incelemesi, konferans ve türlerinin özellikleri, açık oturum, tartışma türlerinin kuralları, panel, panele hazırlık, uygulama ve sonuç, sempozyum, diğer türlerle benzer ve ayrı yönleri, münazara, kuralları ve sonuçları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yayınları.
Kaplan, M. (1993), Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı).
Ders Kodu ve Adı: MİM110 BİNA BİLGİSİ   
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Mimarlığın ana değerlerinin (kompozisyon, orantı, simetri, ölçü, ritm, denge, madde v.b) açılımları. Mimarlar, mimarlık, mimarlığın sanat, bilim ve mimari eğitimle ilişkisi ve “Yapı Tasarımı ve Kuramı”nın mimari eğitimdeki rolü, “Bina Bilgisi” dersinin mimarlık eğitimindeki yeri ve amacı. Mimarlıkta insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekan kategorilerine dönüştürülmesi. İnsan+ eylem+ mekan ilişkisinin, konut ölçeğinde incelenmesi amacıyla, öğrencilere kendi konutlarının mekansal özelliklerinin analizi yaptırılarak, farklı çözümlerin üretilmesi ve uygun ölçek ve teknikte ifade edilmesi. Mimari eserin oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin mimari tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekanların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Özellikle yakın ve uzak çevre ilişkileri dikkate alınarak mimari tasarımda çevre-kullanıcı-Yapı ilişkisinin kurulması. Oluşturulması gereken tasarım ilke ve kararlarının uygulamalar yolu ile öğrencilere kazandırılması amacıyla, kullanıcı ve çevre özellikleri tanımlanmış olan bir konutun tasarlanması. Mimari tasarlamada biçimlendirme öncesinde yapılan çalışmalar. İhtiyacın belirlenmesi ve program oluşturulması ve işlev şeması; eleman etüdü alan büyüklüklerinin saptanması, fonksiyonu yerine getirme açısından formu etkileyen faktörler. Farklı bina programları (eğitim, sağlık, kültür, toplu konut, apartmanlaşma, ofis-ticaret, konaklama ulaşım yapıları ve karmaşık fonskiyonlu yapılar tarihçesi, türleri, plan tipolojileri, planlama esasları, işlevsel gereksinimler, çevre etkileşimleri, fiziksel yapılanmalar Türkiye ve batı toplumlarındaki örnekleri ile ele alınmaktadır. Tasarımda kompozisyon; uygulamalarda ise teorik bölümdeki konuların irdelendiği tasarımlar yer almaktadır. İç mekân ve hareket; iç mekan ve doğal ışık; iç mekan – dış mekan bütünlüğü. Tip, tipoloji, tür, bina tipi, türü, tipolojisi ve sınıflama kavramları; bina türlerinin ortak özellikleri konularının bütünü ders içerğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Behçet Ünsal, Bina Bilgisi, Meb
Evci F., Arcan E.F., Bina Bilgisi Çalışmaları, Mimari tasarıma yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu
Kıran A, Polatoğlu Ç., Bina Bilgisine Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi
Bolak,O. 1967; Bina Bilgisi Temel Bilgiler, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, İstanbul.
Mutlu, A., 1973, Bina Bilgisi, Dizer Kanca Matbaası, İstanbul.
Ching, F.D., 1979, Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen, YEM Yayınları, İstanbul.
Ders Kodu ve Adı: MİM104 YAPI ELEMANLARI I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Yapı yeri (yapı zemini, yapı çukurunun hazırlanması ve yapının zemine uygulanması), temeller, duvarlar, döşemeler ve doğramalar hakkında teorik bilgi verilmekte ve her hafta anlatılan konuya ilişkin sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır.

Ders Kitabı:

Mimarlıkta Yapı- Yapım, Birsen Yayınevi, 2012, İstanbul (Prof. Dr. Erkin ERTEN)

Yapı Bilgisi 1 Ders Notları, Birsen Yayınevi, 2019, İstanbul (Nüshet AK)

Bina Yapım Rehberi, Yapı Yayın, İstanbul, 2001 (Ching D. K. Ve Adams C)

Ders Kodu ve Adı: MİM108 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari algı ve ifade becerilerinin geliştirilmesi için üç boyutlu mimari anlatımın önemi, mimaride renk, doku, ışık, vb. ileri anlatım teknikleri kapsamında incelenmektedir. Paralel dik ışın perspektifi (aksonometrik perspektif); izometrik aksonometri, dimetrik aksonometri, trimetrik aksonometri; paralel eğik (oblik) ışın perspektifi, cephe oblik (kavaliyer)perspektif, plan oblik (militer) perspektif, açısal(konik) ışın perspektifi, tek kaçma noktalı perspektif, iki kaçma noktalı perspektif, üç kaçma noktalı perspektif; perspektif çizimlerle ilgili boyama – gölgelendirme teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.
Ders Kitabı:
Ching, “Design Drawing”, John Wiley&Sons, 1997.
Ching, Francis D.(2004), Architectural Graphics, John Wiley&Sons, New York.
Ching, Francis D.(2004), Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, New York.
Şahinler, O., Kızıl, F., (2006), Mimarlıkta Teknik Resim, YEM, İstanbul.
Onat, E.,“Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi”,Tisamat, Ankara, 1975.
Hotan, H.,”Mimari Perspektif, Perspektif Gölge”,Maya Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, 1978.
Mitooka,E.,”Illustration+Perspective in Pantone Colors”,Graphic-sha Co. Ltd. Publshing, Tokyo, 198.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM201 MİMARİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM102 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme, değerlendirme, geliştirme, tasarımda üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin kazandırılması, tasarım kararlarının oluşturulması ele alınmaktadır. Ayrıca, tasarım kararlarının mimari teknik çizim haline getirilmesi, mekan kavramı, mekanlar arasındaki ilişkiler, mekan boyutlandırılması, bina-renk-ışık ilişkisi, binanın doğal çevre ve kentsel çevre ile olan ilişkileri, mimari tasarımın bileşenleri, binada çevre kontrolü, tasarımda oryantasyon, organizasyon ve bina fonksiyon şemasının hazırlanması, yapıda taşıyıcı sistemler, var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okunabilmesi, morfolojik ilişkiler bağlamında yerleşim dokusunun irdelenmesi, sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü dersin içeriğini oluşturmaktadır. Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip iki katlı konut tasarımı ve site tasarımı yapılması beklenmektedir.

Ders Kitabı:
Projeler/Yapılar 1: Konutlar, YEM Yayın, 2010.
Anderson, J., 2011; Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Dizisi, , Literatür Yayınları.
Anderson, J., 2011; Sunum Teknikleri, Mimarlık Temelleri Dizisi, Literatür Yayınları, 2011.
Ganshirt, C.; Tools for Ideas: Introduction to Architectural Design, Birkhaeuser Verlag AG, Basel, 2007.
Ching, FDK, Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen, YEM Yayın, 2016.
Aksoy, Ö., Uyum Sürecinin Mimarlık Süreci İçinde Örneklenmesi, KTÜ yay, Trabzon, 1994.
Rasmussen, SE, Yaşanan Mimari, Remzi Kitabevi, 1994.

Ders Kodu ve Adı: AİİT201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları, XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu, I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi, Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma, Kongreler Dönemi ve Teşkilatlanma, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü, Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller, TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri, Sevr Antlaşması, Güney ve Doğu Cephelerindeki Faaliyetler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, YÖK yayını.
2- Mumcu, A. Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi.
Ders Kodu ve Adı: MİM205 YAPI ELEMANLARI II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Düşey sirkülasyon araçları (merdivenler, rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler), düşey sirkülasyon tasarımında ilke ve yaklaşımlar, çatı ve baca tanım ve kavramları, teras çatı türleri, eğimli çatı sistemleri ve örtü gereçleri hakkında teorik bilgi verilmekte ve her hafta anlatılan konuya ilişkin sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır.
Ders Kitabı:
Mimarlıkta Yapı- Yapım, Birsen Yayınevi, 2012, İstanbul (Prof. Dr. Erkin ERTEN)
Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, YEM Yayın,2019 (Abdullah Sarı)
Bina Yapım Rehberi, Yapı Yayın, İstanbul, 2001 (Ching D. K. Ve Adams C)
Ders Kodu ve Adı: MİM203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Dersin içeriğini mimari tasarımların grafiksel gösteriminin anlatılması ve CAD programı üzerinde pratik yapılarak program kullanımını öğretme oluşturmaktadır. Derste mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanıttıktan sonra AutoCad programının çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. AutoCad programında açılış- kapanış, verilerin saklanması, çizim yöntemleri, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenme ve CAD ortamında teknik çizim yapma pratiği kazandırmak dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının CAD ortamda tasarlanması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
Ders Kitabı:
Kadir Gök, Autocad 2010, Seçkin Yayınevi.
Baykal, G., 2009, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul.
Baykal, G., Öğütlü, M., 2010, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul.
Baykal, G., 2011, Her Yönüyle AutoCAD 2011, ALFA Yayıncılık, İstanbul.
Baykal, G., 2012, Her Yönüyle AutoCAD 2012, ALFA Yayıncılık, İstanbul.
Omura, G., 2009, Mastering AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009, ALFA Yayıncılık, İstanbul.
Gök, K., Gök, A.2014, Autocad 2015, Seçkin Yayınevi.
John Elys (2013). CAD Fundamentals for Architecture.
Laurence King. Peter Szalapaj (2013). CAD Principles for Architectural Design, Architectural Press.
Ders Kodu ve Adı: MİM209 MİMARLIK TARİHİ I  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Geçmişten günümüze sanatın gelişiminin bu gelişimi etkileyen ve oluşturan sosyal, ekonomik, siyasal, teknik, teknolojik etkenler üzerinde durarak, uygarlıklar, dönemler ve akımlar boyunca (Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinde önemli yer tutun devirler, Mısır, Mezopotamya, Hitit, Urartu uygarlıklarının temel mimari özellikleri, Antik Yunan, Roma ve Bizans döneminin de başlıca mimari üslup özellikleri) incelenmesi.
Ders Kitabı:
Kuban,D.,Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YEM yayınları, İstanbul.
Roth, M. L., (2006). Mimarlığın Öyküsü, İstabul: Kabalcı Kitabevi
Dickerson, M. (2018). Sanat Tarihi, İstabul: Say Yayınları
Mutlu, B. (2012) Mimarlık tarihi: ders notları 1, İstanbul: Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi
Gombrich, E. (1950). Sanatın Öyküsü- İstabul: Remzi Kitabevi
Özer, B., (1986), Kültür sanat mimarlık – İstanbul: Yem Yayınevi.
Hasol, D. (2002). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul: Yem Yayınevi.
Arseven, C. E. (1983). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Ders Kodu ve Adı: MİM225 STATİK-MUKAVEMET 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Statiğin genel prensipleri ve kavramlarını anlatmak, Kuvvet Kavramı ve bileşke kuvvet, Moment ve kuvvet çifti kavramları, Parçacıkların ve rijit cisimlerin dengesi, Mesnet Tepkileri, Çerçeve ve kafes sistemleri, Kesit tesirleri, Ağırlık merkezi ve atalet momentleri, Gerilme kavramı ve türleri, Gerilme türlerinin hesabı, Şekil değiştirme kavramı ve gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, Deformasyon kavramı, eksenel yükler ve termal etkilerden meydana gelen deformasyonları tanımlamak ve anlatmak ders içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Statik-Mukavemet: Skaler Mekanik, Mehmet H. Omurtag. Birsen Yayınevi. 2015
Statik Mukavemet. Yalçın Aköz, Nihal Eratlı. Beta Basım Yayın. 2011
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM202 MİMARİ TASARIM III  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM201 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Ders kapsamında, mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; bina kabuğu tasarımında malzeme ve sistemlerin farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri olarak ele alınır. Çok karmaşık olmayan bina ya da binalar grubu, tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi, teknik verilerin tasarım süreçlerine dahil edilmesi, tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını içerir. Genel kapsamda verilen proje konuları tarihsel/kültürel ve doğal çevre koşullarını, çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanarak yapay çevre tasarlama becerisini geliştirecek niteliktedir. Mimari Tasarım III stüdyosunun mimari proje konusu, kentin merkez(ler)indeki semtlerde, ihtiyaca yönelik olarak belirlenen kamusal binalardır. Önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
• Ticaret Yapıları (Semt çarşısı, Dinlenme tesisi, Kafe, Restoran, Oto Showroom, Akaryakıt istasyonu vs.)
• Küçük ölçekli merkezler (Gençlik merkezi, Aktivite Merkezi, Lokal, Sanat Merkezi vs.)
• Sağlık yapısı (Aile sağlığı merkezi, sağlık merkezleri, Labaratuvar vs.)
• Eğitim (Kreş, Anaokulu vs.)
• Ofis Binası (Mimarlar odası, inşaat firması, banka, matbaa vs)
• Kamu Yapısı (Polis merkezi, Sigorta, PTT vs.)
• Ulaşım Yapısı (Vapur iskelesi vs.)
Tasarım problemini bütüncül açıdan ele alarak binanın doğal çevre ve kentsel çevre ile olan ilişkileri, mimari tasarımın bileşenleri, bina ihtiyaç programının oluşturulması, yapıda taşıyıcı sistem çeşitlerinin incelenmesi ve projeye entegrasyonun sağlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Kuban, D., Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, İstanbul, 1990.
Lang, J., “Theoris of Perception and Formal Design”, Designing For Human Behavior, Lang, J., Burnette,C., Molesk, W., Vachon, D. (Der.), Dowden,Hutchinson and Ross, Pa., 1974, pp:98-111.
Appleyard, D., “Why Buildings are Known: A Predictive Tool for Architects and Planners”, Environment and Behavior, Vol. 1, No: 2, pp: 23-39.
Grassi, G., An Opinion on Architectural Education, A.C.S.A Conference, Hollanda, 1992, pp:13-24
Rapoport, A., Kültür Mimarlık Tasarım, Yapı Endüstri Merkezi, Yapı Yayın-105, Çeviri: Selçuk Batur, İstanbul, 2004.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Kurtuluş Savaşı Dönemi ( I. İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz), Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb Sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ) Eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı), Hukuk alanında yapılan inkılaplar, Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın Kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi), Atatürk dönemi çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı), Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi), Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı), Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri), Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri, Atatürk’ten sonra Türkiye, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, YÖK yayını.
2- Mumcu, A. Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi.
Ders Kodu ve Adı: MİM210 MİMARLIK TARİHİ II  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Tarihi süreçte yer alan İslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası; Karahanlı, Gaznelli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlüklülerin dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detayları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir.

Ders Kitabı:

Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Aslanapa, O., 2007, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi Başlangıç ve Gelişimi, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara.

Kuban, D. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY,İstanbul 2002.

Kuban, D., Osmanlı Mimarisi, YEM yayınları, İstanbul,2009.

Ders Kodu ve Adı: MİM204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Mimari çizimde kullanılan Autocad ve Sketchup programları ile 3 boyutlu çizim yapma, adı geçen programların komut özelliklerinin tanıtılması, 2 ve 3 boyutlu sunum teknikleri, program dili, çizim deyimleri, 2 ve 3 boyutlu çizimler: plan, kesit, tarama, ölçülendirme, tabakalandırma konularının anlatılması ders içeriğini oluşturmaktadır. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üçboyutlu nesnelerin özellik değişkenleri-fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
Ders Kitabı:
Kadir Gök, Autocad 2010, Seçkin Yayınevi
.
Ders Kodu ve Adı: MİM228 YAPI STATİĞİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Yapı sistemleri ile taşıyıcı mimari elemanların çeşitli yüklere karşı çalışması, basit basınç çekme eğilme ve elastik deformasyonlar hakkında bilgiler verilir. Bununla birlikte, yapı mühendisliği; reaksiyon hesaplanması, düzlem kafesler, uzay kafesler, kirişler ve çerçeve için kesme kuvveti ve moment diyagramları anlatılır.
Ders Kitabı:
Aydın, M. R., 2018, Yapı Statiği, Birsen Yayınevi.
Çakıroğlu, A., Çetmeli, E. Yapı Statiği, Cilt I, 9. baskı, Beta basım, İst., 1995
Çakıroğlu, A. Çetmeli, E. Yapı Statiği, Cilt II, 9. baskı, Beta basım, İst., 1995
West, H.H. Fundamentals of Structural Analysis, Jhon Wiley and Sons, Inc.
Barry Onouye with Kevin Kane, Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction.
Ders Kodu ve Adı: MİM222 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KURAMLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Dersin ilk kısmına mimarlıkta çevreci yaklaşımlar ve çevre sorunlarından ve iklim krizinden başlayarak, çevre duyarlılığının önemi anlatılarak, çevreci yaklaşımların tarihsel bağlamına değinilerek, çevre tartışmalarının ikilemleri ve bu bağlamda sürdürülebilirlik düşüncesi sorgulanarak başlamaktadır. Bu kapsamda, iklim krizine en büyük etken olan binalar konusu ele alınmaktadır. İkinci kısmında sürdürülebilir mimarlığın kavramsal çerçevesi incelenmekte ve bu bağlamda öğrencilere farklı araştırma alanları, yöntemler sunulmaktadır. Burada sürdürülebilir mimarlığın ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutu gerek uluslararası gerekse de ulusal örnekler üzerinden incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca kent ölçeğinde ekoloji adına yapılabilecekler özellikle gelişmekte olan ülkeler ve bina tipolojileri bağlamında örnekler üzerinden tartışılır. Dersin üçüncü kısmında sürdürülebilir mimarlık düşüncesi üzerinden gerek kuramsal yaklaşımlara gerekse de mevcut uygulamalara eleştiriler getirilecektir. Bu bağlamda öğrencilerden farklı yaklaşımlara ilişkin araştırmalar yürütmeleri istenir. Son olarak çevre bilincinin önemine değinilerek ve bu bağlamda toplumsal hareketler ve bunun mekansal örüntüyle ilişkisi irdelenir.
Ders Kitabı:
Gürsel, Y., (1992). Mimarlık ve çevre: inceleme. Anahtar Kitaplar.
Harvey, David, (1996). Justice, Nature and the Geography of Difference. Cambridge, MA. Blackwell Publishers, Sev, A., (2009). Sürdürülebilir Mimarlık, İstanbul , YEM Yayınları,.
Sterling, S., (Ed.). (2010). Sustain ability education: Perspectives and practice across higher education. Taylor & Francis. Stibbe, A. E., (2009). The handbook of sustain ability literacy: Skillsfor a changingworld. GreenBooks. Wines, J., &Jodidio, P.,(2000). Greenarchitecture (Vol. 240). Köln: Taschen. Wooley, T., Kimmins, S., Harrison, P., & Harrison, R., (1997). Green building handbook: a guide to building products and their impact on theenvironment. E & FN Spon.
Ders Kodu ve Adı: MİM290 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:3
Ders İçeriği: Şantiyelerde kaba ve ince yapım ile iç mekan düzenlemeye yönelik uygulama çalışmalarının yapılması; şantiye bürolarında yeni yapı üretimine yönelik şantiye ile ilgili üretim, yapım ve montaj için gerekli çizimlerin, rölöve ve ayrıntı çizimlerin, maliyet analizleri ve keşiflerin, restorasyon projesi gibi çalışmaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM301 MİMARİ TASARIM IV  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM202 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Ders kapsamında kent-mimarlık ilişkisi merkezinde çevresel etkilere ait (tarihsellik, yöresellik, doğal ortamlar) duyarlılıkların geliştirilmesi, bunlar üzerinden düşünce ve kişisel değerlendirme yorumlarının geliştirilerek fiziki mimari bünye (yapı) gerçekleştirilmektedir. Kentsel bağlamda tasarım geliştirme; problem tanımı yapabilme; konsept tanımlayabilme; teknoloji ve işlev açısından karmaşıklaşmış programların projelendirebilme; konuya özgü sunum geliştirebilme derste verilmektedir. Dersin içeriğinde doku, işlev, tarih, doğal ve topografik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapılmaktır. Çalışmalar dönem başında belirtilen bölgelerden birinde sosyal, işlevsel ve mekansal özelliklerin saptanmasıyla başlamaktadır. Bu araştırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler üzerinde tartışılarak; kentin değişen yapısı içinde yeni işlevler, tarihi özellikler, yapıların sağlıklaştırılması, yaşam güvenliği birleşenleri, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesi gibi konular gündeme gelmektedir. Bu yaklaşımlar içinde öneri bina tasarımında, mekansallık, farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları değerlendirilecek önemli aşamalardır. Kapsamlı bina türlerinde uygulanacak bina servis sistemleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda yapı tasarımında servis sistemleri güvenlik önlemleri, bina kabuğu, strüktür, kent ve çevre sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme sağlanmaktadır. Ders kapsamında önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
• Ticaret Yapıları (AVM, Marina vs.)
• Orta ölçekli merkezler (Dalış merkezi, Yaşam merkezi, Gastronomi merkezi vs.)
• Sağlık yapısı (Rehabilitasyon Merkezi, Tıp Merkezi, FTR Merkezi vs.)
• Eğitim (İlköğretim, Lise vs.)
• Kamu Yapıları (Kaymakamlık Binası, Vergi Dairesi vs.)
• Kültür yapıları (Müze, Sergi Salonu vs.)
Ders Kitabı:
Lin, Mike W. (1993) Drawing and Designing with Confidence: A Step by Step Guide, New York: John Wiley & Sons Inc.
Greed, Clara and Roberts, Marion (eds.) (1998) Introducing Urban Design, Harlow: Longman
Laseau, Paul (2001) Graphic Thinking for Architects and Designers, New York: John Wiley & Sons Inc
Balkan, Erhan E. (2005) Mimari tasarımda Konsept, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
Arnheim, R., Art and Visual Perception, California Press, Los Angeles, 1974.
Aksoy, Ö., Biçimlendirme, KTÜ, Yay. Trabzon, 1977.
Aksoy, E., Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Habiboğlu Yay., Ankara, 1987.
Burnette, C., “The Mental Image and Design”, Lang, J., ve diğ. (der.) Dowden, Hutchinson and Ross, 1974, s. 169-183.
Ders Kodu ve Adı: MİM305 MİMARLIK TARİHİ III 
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Anadolu Türk mimarlık tarihinin nedenleri ve varoluş biçimleri öğrenilerek, mimarlık öğrencilerine, içerisinde yaşadıkları coğrafya ve mimarlık tarihi, yapım biçimleri, yapı malzemeleri, plan tipolojileri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Anadolu Tarihi içerisinde Selçuklar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarisi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Ders Kitabı:

Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Aslanapa Oktay, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986.,

Erzen Necdet Jale, Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.

Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, Londra, 1971.

İnalcık, H. Osmanlı İmparatorluğun Klasik Çağı (1300-1600) Çev.: R. Sezer, YKY; İstanbul, 2003

İnalcık H.; Renda G.; Osmanlı Uygarlığı I II, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2004

Kuban, D. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY,İstanbul 2002.

Kuban, D., Osmanlı Mimarisi, YEM yayınları, İstanbul,2009.

Ders Kodu ve Adı: MİM303 YAPI UYGULAMA PROJESİ 
Kredi / AKTS: (2-4-0) 4 / AKTS:5 (ÖK:MİM104-MİM205 Başarılı olmak)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, daha önce tasarlanan bir yapının uygulama projesi ölçeklerinde uygulama detaylarının çözülmesi ve sunumu istenmektedir. Ön tasar projesinin 1/50 ölçeğinde tamamının, 1/20, 1/5, 1/2 ölçeklerinde kısmi planlar ve detay çözümlemelerinin yapılması dersin içeriğini oluşturur. Uygulama projesi sürecinde inşaatla ilgili yasal mevzuatlara uygun proje üretimi, inşaat işlerinde teknik şartnamelerin kullanımı, kontrol mekanizmalarının işleyişi, inşaat ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili konularda bilgi verilmektedir. Doğal afet riskleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım sistemleri gibi teknik konularda projeye en uygun kararların verilmesi sağlanmaktadır.
Ders Kitabı:
Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Francis D.K. Ching,
Yapı 2, Murat SOYGENİŞ
Yürürlükteki yasa ve ekleri, Standartlar, kataloglar
Ders Kodu ve Adı: MİM309 TARİHİ ÇEVRE KORUMA 
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3
Ders İçeriği: Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ilkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.
Ders Kitabı:
Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları,1996.
Mardan, E., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.
Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth Heinemann,1982.
Ders Kodu ve Adı: MİM319 YAPI FİZİĞİ 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Fiziksel çevrenin tanımı; akustik konularının mimarideki yeri, ses bileşenleri ile ilgili genel tanım ve büyüklükler, yapı ve kent ölçeğinde gürültü denetimindeki temel ilkeler, hacim akustiğinin tanımı ve kapsamı, akustik tasarım parametreleri, yapı kabuğu ve diğer bölme elemanlarının iç yüzey özelliklerinin hacim akustiğine etkisi; ısısal konfor etkenleri; yapı kabuğunda ısı-nem geçişinin incelenmesi; aydınlatmayla ilgili terimler-kavramlar, mimari-aydınlatma ilişkisi, görsel konfor koşulları, aydınlatmada nitelik ve nicelik ile ilgili teorik-uygulamalı bilgiler vermektir.
Ders Kitabı:
B.J. Smith, R.J. Peters, S. Owen- Ed. Longman, (1996). Acoustics and Noise Control.
Long, M. (2006).Architectural Acoustics, Elsevier Inc.
M. BARRON (2009). Auditorium Acoustics and Architectural Design.
IESNA (2010). Illuminating Engineering Society of North America, Lighting Handbook, Reference and Application, New York.
G. Zorer (1992). “Yapılarda Isısal Konfor”, YÜ Yayın No: 264, Mimarlık Fakültesi Yayın No: MF-MİM 92.045, YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 26 sayfa.
Dialux Evo, Dial GMBH, Aydınlatma simülasyon programı
TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
TS EN 12464-1 (2011). Işık ve ışıklandırma-İş mahallerinin aydınlatılması-Bölüm 1; Kapalı alandaki iş mahalleri
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, s.30082, 31 Mayıs 2017
Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN, YTÜ Oditoryum Akustiği ders notları.
Prof. Dr. Neşe AKDAĞ, YTÜ Gürültü Denetimi ders notları.
Prof. Dr. Rengin ÜNVER, YTÜ Aydınlık Düzenleme ders notları
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM302 MİMARİ TASARIM V  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM301 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Öğrencilerden, yapılı çevre koşullarına yönelik kullanıcı algı ve beklentilerini karşılayacak, çok boyutlu tasarım anlayışı ile insan ve çevre arasındaki karmaşık ilişki üzerine, insanların sosyal ve kültürel gereksinimlerine katkı sağlayan bir yapı kompleksi tasarlaması beklenmektedir. Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemleri ele alınarak bu problemleri sistematik olarak yaklaşmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart oluşturma, normlar ve standartlar üzerinde işlem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte işlenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yaşama biçimleri ve alışkanlıkları, varoluş, bellek gibi konuları ile bir arada ele alınmaktadır. Tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemleri yeni yerleşim alanlarının yanı sıra, karmaşık ve çok katmanlı kent içindeki çöküntü alanlarını sıhhileştirme ve yatay ve dikey mekânsal ilişkileri sorgulama kent içi düğüm noktalarında “karışık yapılaşma” konuları aracılığı ile de işlenmektedir. Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi geniş ve farklı ölçeklerde geliştirebilmek için, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımını dikkate alarak farklı malzemelerle yapıyı oluşturan tüm yapı elemanlarının tasarımı hakkında teorik bilgiler verilmekte ve dönem boyunca yapılan proje çalışmaları ile uygulamalı beceriler kazandırılmaktadır. Ders kapsamında önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
• Sağlık yapısı (Dal Hastanesi vs.)
• Konaklama Yapısı (Öğretmen evi, Hekim evi, Yurt Binası, Konuk Evi, vs.)
• Kamu Yapıları (Nikâh Salonu, Cami, Kilise, Sinagog, vs.)
• Kültür yapıları (Kütüphane, Kongre ve Kültür Merkezi, Gösteri ve Sanat Merkezi, Tiyatro Binası, Sinema Binası, vs.)
• Konut Yapısı (Toplu Konut vs.)
• Kent ölçeğinde çevre düzenleme (Otopark, park vs.)
Ders Kitabı:
The Story Of Modern Architecture, Tasarım Yayınevi, Istanbul.
Kırcı, N., (2013), 20.Yy Mimarlığı, Nobel Yayınları, ,İstanbul.
Ragon, M., (2010), Modern Mimarlık Ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Balkan, Erhan E. (2005) Mimari tasarımda Konsept, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
Greed, Clara and Roberts, Marion (eds.) (1998) Introducing Urban Design, Harlow: Longman
Lin, Mike W. (1993) Drawing and Designing with Confidence: A Step by Step Guide, New York: John Wiley & Sons Inc.
Laseau, Paul (2001) Graphic Thinking for Architects and Designers, New York: John Wiley & Sons Inc.
Ders Kodu ve Adı: MİM306 SANAT TARİHİ  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Ders kapsamında, Batı Dünyasında yaşanan düşünsel, bilimsel, sanatsal dönüşümler ve bu çerçevede Rönesans Sanatı irdelenmektedir. Ayrıca, Rönesans, Barok Sanatının ve Sanayileşme sonrası Modern Sanatın gelişiminin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Kuban,D.,Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YEM yayınları, İstanbul.
Mimarlığın Öyküsü-Ernst Gombrich
Sanat Tarihi-Madelynn Dickerson
Mimarlık tarihi: ders notları 1-Belkıs Mutlu
Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich
Kültür sanat mimarlık -Bülent Özer
Ders Kodu ve Adı: MİM304 TESİSAT BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekanların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilmektedir.
Ders Kitabı:
Sirel Ş., Aydınlatmada Enerji Kaybı, YFU Yayınları, No:3, 1991.
Tirben, N. ve diğer, Elektrik Bölümü I, MEB, 1996.
Küçükçalı R., Mimarın Tesisat El Kitabı, Isısan Çalışmaları, No: 238, 1999.
Küçükçalı R., Isıtma Tesisatı, Isısan Çalışmaları No:265, 2000.
Küçükçalı R., Klima Tesisatı, Isısan Çalışmaları No:305, 2001.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, 2001.
Ders Kodu ve Adı: MİM308 BETONARME
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Ders kapsamında çimento, su, agrega, beton, karışım, bakım, katkı maddeleri hakkında özet bilgiler verildikten sonra beton ve donatı çeliğinin mekanik özellikleri, beton ve çelik sınıfları, büzülme, sünme etkisi, betonarme davranışı, taşıma gücü varsayımları, betonarme kolonlar ve kolon tipleri, sargı donatısının önemi, betonarme kirişler, kiriş tipleri, basit eğilme etkisindeki kirişlerin davranışı, taşıma gücünün belirlenmesi, betonarme döşemeler ve döşeme tipleri, betonarme temeller ve temel tipleri ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.
Ders Kitabı:
Topçu, A. (2017). Betonarme 1 Sunu Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
Topçu, A. (2017). Betonarme 2 Sunu Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
Celep, Z. (2013). Betonarme Yapılar, İstanbul: Beta Dağıtım.
Ders Kodu ve Adı: MİM310 RÖLÖVE-RESTORASYON STÜDYOSU (ÖK: MİM309 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5 
Ders İçeriği: Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Ahunbay Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
Uluengin, B., Rölöve, Yem Yayını, 2003, İstanbul.
Ders Kodu ve Adı: MİM312 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR HUKUKU
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Kent, Kentleşme, Planlama, Kent Planlama ve Evrimi, Kent Planlama Yaklaşımları, Yerleşme Sistemi ve Mahalle, Planlama Hiyerarşisi, Çevre Düzeni Planı, Nazım Plan, Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım, Yapılaşma Türleri ve Yoğunluk ilişkisi, Yapılaşma Türleri, Ulaşım sistemi ve temel tasarım ilkeleri, Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı, Kentsel Donatılar, Kentsel Yenileme ve dönüşüm, Gaziantep’te planlama ve yapılaşma sorunları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Benevelo, L. (1981) Modern Mimarlığın Tarihi, çev: Atilla Tokatlı (orj. basım 1960). İstanbul: Çevre Yayınları
Benevolo, L. (1995), Avrupa Tarihinde Kentler, çev: Nur Nirven (orj. basım 1993), İstanbul: AFA Yayıncılık.
Hail, P. (1984) The World Cities (3’d.edition). London: Weidenfeld and Nicolson.
Hail, P. (1998) Cities in Civilization, London: Weidenfeld and Nicolson.
Hail, P.(1988) Cities of Tomorrow, Oxford: Basil Blackwell. ·
Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, Cambridge, Ma: Blackwell.
Howard, E. (1945) Garden Cities of Tomorrow, London: Faber & Faber (orig. 1898).
Kalabalık, H.(2013). İmar Hukuku Dersleri. Seçkin Yayınları, Ankara.
Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikaları. İmge Yayınevi, Ankara.
Kostof, S. (1991) The City Shaped, Boston: Little, Brown & Co.
Mumford, L. (1%1) The City in History. San Diego: HBJ.
Ragon, M (2010) Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, çev: Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz (orj. Basım 1986) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Thorns, D.C., 2004, Kentlerin Dönüşümü, çev. Esra Nal, Hasan Nal, İstanbul: Global Yayın.
Ders Kodu ve Adı: MİM390 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:3
Ders İçeriği: Etüd, avan proje, uygulama projesi, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım, şehir planlama çalışmaları gibi mimari çizime yönelik büro çalışmaları; maket, perspektif gibi mimari anlatıma yönelik büro çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM401 MİMARİ TASARIM VI 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM302 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Oluşmuş yapısal çevrenin kavranmasına yönelik analizler, mimarlık – kentsel tasarım çalışması içinde kavramsal konular, mimari proje bütünü içinde işlev-form-çevre ilişkilerini dikkate alan tasarımlar, özellik gösteren kentsel alanlarda sıhhileştirme, kentsel yenileme ve ileri yapım teknolojisi ile karmaşık fonksiyonlu konuları içeren çözümlerin tasarlanması, evrensel mimari tasarım standartları çerçevesinde çözülmesiyle proje üretimi ders kapsamını oluşturmaktadır. Eleştirilerde kentsel dönüşüm fikri ve sosyal, kültürel ve kentsel yönetim etmenlerinin karşılıklı etkileşimleri, öğrencinin gerçek yaşamı anlaması, imar durumları ve bina yönetmelikleri konusunda bilgi sahibi olması için ana gündemi oluşturur. Çok özel sorunları içermeyen güncel işlevlere, kentsel çevreler içinde çözüm arayışı; ele alınan işlevler için uygun mekânlar yaratma, mekan hiyerarşisinin ”açık/kapalı, özel/kamusal” karşıtlığı ve iç-dış mekan ilişkileri irdelenmektedir. Yakın çevrenin gerek hacimsel, gerekse yüzeysel olarak doluluk-boşluk karakterini tanımak ve önerilecek çözüm aracılığıyla yeniden tanımlamak; çok katlı ve katlarında farklı fonksiyonlar içeren mekanlar yaratabilmek; katlı binalara ilişkin taşıyıcı sisteme ve düşey-yatay sirkülasyon sorunlara ilişkin çözümler yaratmak; yapısal çevreye uyum kavramını tartışmak amaçlanmaktadır. Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ile geniş kapsamlı ve ölçekli proje geliştirilmesi hakkında teorik bilgiler verilmekte ve dönem boyunca yapılan proje çalışmaları yapılmaktadır. Ders kapsamında önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
• Konaklama Yapısı (Otel, Kongre Oteli, Tatil Oteli, Yaşlı bakım evi vs.)
• Kamu Yapıları (Belediye binası, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü vs.)
• Kültür yapıları (Spor kompleksi vs.)
• Bölge, ada ölçeğinde kentsel yenileme
• Eğitim Yapıları (Fakülte, Meslek yüksekokulu vs.)
• Endüstri yapısı (Sanayi sitesi, Fabrika, Üretim Tesisi vs.)
Ders Kitabı:
Lawson, Bryan How designers think-the design process demystified. Oxford: Oxford UP. 1997.
Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge: MIT Press.1987.
Schön, Donald A. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Temple Smith.
Hiller, B., Leaman, A., The Architecture and Architecture”, The Models and Systems in Architecture and Building, RIBA, Londra, 1975.
Ders Kodu ve Adı: MİM405 ŞEHİRCİLİK STÜDYOSU (ÖK: MİM312 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilerin; yerleşme sistemi, kentsel tasarım süreci ve ilkelerini deneyimlemesi, iki ve üç boyutlu kentsel ve mimari tasarımın görsel-çevresel değerler üzerine etkisini değerlendirme, kentsel planlama-tasarım sürecinin mimari tasarım-kentsel mekân üretimi sürecinde yönlendirici etkisini tanımlama, tasarım sürecinde çevre-insan-kültür etkileşimi ve tasarımda kamu yararı içselleştirmeleri ve mimari bakış açısından çeşitli kentsel tasarım yaklaşımlarına dair bir kavrayış geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler sürdürülebilirlik, ekolojik, çevre duyarlı, çocuk dostu, deprem duyarlı, yaya dostu, enerji etkin, sağlıklı şehir, sıfır atık ve benzeri kavramlar çerçevesinde tasarım yaklaşımları geliştirerek bir yerleşme/mahalle modeli tasarlamaktadırlar.
Ders Kitabı:
Melih, Ersoy (2015). Kentsel Planlamada Standartlar. Ankara: Ninova Yayıncılık.
Sezen Aslan , Hülagü Kaplan , Leyla Alkan , Perihan Kiper , Özge Yalçıner Ercoşkun , Mehmet Tunçer (2016). Kentsel Tasarıma Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.
Özge Yalçıner Ercoşkun. (2018). Sürdürülebilir Kentsel Planlama ve Tasarım-Dünya Örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kevin Lynch, (2015). Kent İmgesi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Ders Kodu ve Adı: MİM407 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Çağdaş Sanat akımlarının, dünyadaki ve Türkiye’deki etkilerini algılatabilmek ve bu akımların mimarlarının eserlerini ve bu eserlerin günümüz mimarisine yansımaları öğretilir. Modernliğin Rönesans ve Aydınlanma dönemine dayanan kültürel temelleri ve tanımları. Modernlik projesine seçkinci yanıt: Art Nouveau. Modernlik ve Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm. Bauhaus’un idealizmi ve gerçekçiliği. Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması. Modern mimalığın ilk ustaları. CIAM kongreleri. Mimarlık ve toplumsal sorumluluk. Modernliğin kent ölçeğine taşınması. Ilımlı arayış: Art Deco. Modernliğin karanlık yüzü: Totaliter mimarlık. 1950 ve 60’larda Modernizm: Uluslararası Üslup. Tarihi çevre duyarlılığı ve Modernizm’e ilk tepkiler. Postmodernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme. Pop Art’tan ticari rüküşlüğe. Yeni Historisizm. Avrupa Postmodernizm’i. İnşa edilen felsefe: Dekonstrüktivizm konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
Fletcher, Sir B., 1996, History of Architecture, UK
Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
Trachtenberg, M., Hyman, I., 1986, Architecture, From Prehistory to Post-Modernism, Harry N. Abrams, Netherlands
Ragon, M., 2010, Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
Roth, L.M., 2000, Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Çev. Ergün Akça, Kabalcı Yayınevi.
Conrads, U., 1991., 20.Yüzyıl Mimarlığında Programlar ve Manifestolar, Şevki Vanlı Vakfı Yayınları.
Bachelard, G., 1996, Mekanın Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul.
Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York
Colquhoun, A., 1990, Mimari Eleştiri Yazıları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı , Ankara.MİM435 MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ VE ETİK (2-0) 2 AKTS:3
Mimarlık ve meslek ortamı ile ilgili temel kavramlar, mimari proje programını hazırlama ve değerlendirme, mimar-işveren ilişkisi ve sorumlulukları; mimarların liderlik rolü; mimarların yasal hak ve sorumlulukları meslek etiği yaklaşımları hakkında teorik bilgiler edindirilmektedir.
Ders Kitabı:
Balkır, Z. Gönül, (2009), Mimarlık Ve İş Hukuku, Kocaeli Üniversitesi Yayınları No:33, Kocaeli
Mimarlık Meslek Pratiği El Kitabı (Http://Www.İzmimod.Org.Tr/Docs2/Pratik.Pdf)
Mimarlık Meslek Pratiği El Kitapçığı (Adana Mimarlar Odası)
Meslek Etiği- Demet Çakıroğlu-Nuran Öztürk Başpınar-Nobel Akademik Yayıncılık
Meslek Etiği-Emel Bahar-Detay Yayıncılık
İmar Kanunu Ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007
Ders Kodu ve Adı: MİM435 MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ VE ETİK
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Mimarlık ve meslek ortamı ile ilgili temel kavramlar, mimari proje programını hazırlama ve değerlendirme, mimar-işveren ilişkisi ve sorumlulukları; mimarların liderlik rolü; mimarların yasal hak ve sorumlulukları meslek etiği yaklaşımları hakkında teorik bilgiler edindirilmektedir.
Ders Kitabı:
Balkır, Z. Gönül, (2009), Mimarlık Ve İş Hukuku, Kocaeli Üniversitesi Yayınları No:33, Kocaeli
Mimarlık Meslek Pratiği El Kitabı (Http://Www.İzmimod.Org.Tr/Docs2/Pratik.Pdf)
Mimarlık Meslek Pratiği El Kitapçığı (Adana Mimarlar Odası)
Meslek Etiği- Demet Çakıroğlu-Nuran Öztürk Başpınar-Nobel Akademik Yayıncılık
Meslek Etiği-Emel Bahar-Detay Yayıncılık
İmar Kanunu Ve İlgili Mevzuat, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM499 BİTİRME PROJESİ
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:15 (ÖK:MİM401Başarılı olmak, MİM303, MİM310, MİM405 Asgari Devam Koşulunu Sağlamak)
Ders İçeriği: MİM 499 BİTİRME PROJESİ (4-4) 6 AKTS:15 (ÖK: MİM401 Başarılı olmak, MİM303, MİM310, MİM405 Asgari devam koşulunu sağlamış olmak)
Bitirme Projesi kapsamında verilen proje konusunun kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin, çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi geniş ve farklı ölçeklerde, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerinin çözülmesi, konsepte uygun biçimde oluşturulması ve sunulması konularında öğrencinin tasarım erkinin, bölüm başkanlığınca görevlendirilen jüri tarafından sınandığı, toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı sürecini bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitirme çalışmasıdır. Ders kapsamında jürilerde tasarımın çevreyle ilişkisi, strüktürüyle birlikte yapı tasarımı, ince yapı detayları aşamalar halinde incelenir. Ders kapsamında önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:
• Kamu Yapıları (Hükümet Konağı, Adaliye Binası vs.)
• Kültür yapıları (Stadyum vs.)
• Eğitim Yapıları (Kampüs vs.)
• Ulaşım Yapıları (Otogar, Havalimanı, Gar Binası ve destek birimleri vs.)
• Araştırma Merkezleri (Medeniyetler, Kültürlerarası iletişim vs.)
• Sağlık Yapısı (Şehir Hastanesi, Üniversite Hastanesi vs.)
Ders Kodu ve Adı: MİM402 YAPIM YÖNETİM EKONOMİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Bina ilk yatırım ve kullanım maliyeti, ekonomik bina tasarımında bina maliyetinin planlanması ve kontrolü, yapı üretim sürecinin uygulama aşamasının yönetimi, yapı üretim sürecine katılan paydaşların yetkileri, sorumlulukları, inşaat sözleşmeleri, kamu ve özel ihale süreçleri, keşif hazırlanması, iş programlarının hazırlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına yönelik teorik bilgi verilir.
Ders Kitabı:
Yapı İşletmesi Ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi (A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal)
İnşaat Yönetimi, İnkılap Kitapevi (Sabit Barutçugil)
Proje+Teknik Şartneme+Sözleşme, Teknik Yayınevi (Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal)
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4

Yapı Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM214 YAPILARDA NEM VE SU SORUNLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM229 ÇELİK YAPILAR
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Çelik yapı tarihi, çelik malzeme ve profillerin üretimi, birleşim elemanları, kolonlar (ekleri, ayakları ve temele bağlanması), kirişler (ekleri, mesnetleri), Çelik çerçeve oluşturma ve stabilitenin sağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek döşeme ve çatı elemanları ve sisteme bağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek cephe elemanları ve sisteme bağlanması, çelik proje tasarımı konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM216 ÇAĞDAŞ YAPIM SİSTEMLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: *Teknolojik yapılar, yüksek yapı sistemleri ve tasarım esasları,

*Büyük açıklıklı sistemler (uzay kafes, katlanmış plak, kablo sistemler, kabuklar, çadırlar, şişme yapılar) ve taşıyıcı sistemlerin tasarım esasları,

*Yüksek yapılar ve büyük açıklıklı yapılar üzerinde maket çalışmaları Modern teknolojik yapıların çeşitliliği ve farklılıkları,

Dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: MİM224 YAPI HASARLARI VE AKSAKLIKLARI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Betonarme ve yığma yapılarda hasar sebepleri-tespiti ve güçlendirme-onarım yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yapıda hasar ve aksaklıkların tanımı, hasar analizi, hasar oluşumuna neden olan etmenler, karar verme ve yapıda malzeme seçiminin önemi, sağlıklı yapı tasarlanması ve yapım yöntemleri ders kapsamında anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM323 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Depreme dayanıklı yapı kavramı mimari tasarım açısından ele alınarak, geleceğin yapı tasarımcılarına bu konuda ışık tutulmaktadır. Bu doğrultuda depreme dayanıklı tasarım kavramına açıklanmakta, ülkemizde son yıllarda yaygın kullanım alanı bulunan yapı sistemleri tanıtılarak, mimari form ve sismik davranış arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu ilişkinin tasarım ekibi tarafından anlaşılması, depreme dayanıklı yapılar ortaya koyma açısından büyük önem taşımaktadır. Dersin içeriğini; depremin tanımı, oluşumu, büyüklüğü ve şiddeti, deprem kuvvetleri, depremden dolayı oluşan hasarların nedenleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, kütle ve rjitlik merkezleri, taşıyıcı sistem seçimi ve düzensizlikler, deprem derzleri, betonarme yapıların deprem davranışı, süneklik düzeyi yüksek kirişler, kolonlar ve perdeler, depreme dayanıklı yapı tasarımı için kolon, kiriş ve perde yerlerinin seçimi, yapıların deprem performansını arttırmak için alınabilecek önlemler oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM415 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları, su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinkter sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM324 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Geleneksel mimaride kullanılan taş, ahşap, metal ve toprak esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması, bu malzemelerin geleneksel yapılarda              kullanıldığı yerlerin anlatılması, sözü edilen geleneksel yapı malzemelerinin maruz kaldıkları bozulmaların ve bu bozulmaları meydana getiren ana nedenlerinin açıklanması, geleneksel yapı malzemelerin korunma ve onarımlarında kullanılacak restorasyon tekniklerin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM423 AHŞAP YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda kullanılması, konuyla ilgili yönetmelikler, ahşap yapı elemanları, ahşap yapı türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM415 İNŞAATLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları, su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinkter sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM327MİMARİDE KAPLAMA ÜRÜNLERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Sıvalar, badanalar, boyalar, cilalar, çimento karışımlı kaplamalar, yapıştırıcısı çimento olan kaplamalar, kilit taşı çim taşı kaplamalar, Sentetik malzeme ve halı yer kaplamaları, ahşap kaplamalar, metal kaplama, cam duvarlar, plastik kaplama, duvar kâğıdı kaplama, dış cephe mekanik kaplama, dış cephe mantolama konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM419 TOPOĞRAFYA
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tanımlar, plan ve haritaların tanımı ve önemi, pafta bölümlemesi, ölçek ve ölçekle ilgili örnekler, uzunluk ve açı birimleri, noktaların belirlenmesinde kullanılan araçlar, doğruların belirlenmesi, uzunlukların ölçülmesi (şenaj), arazide eğim ölçümü, röperleme veya sigortalama, dik inme ve dik çıkma, küçük arazilerin alan hesabı- tesviye etme yüksekliklerin ölçümü, boy kesitlerin ve en kesitlerin çıkarılması ve çizimi, nivelman, takeometri, eş yükseklik eğrili haritaların çizimi ve özellikleri, araziye uygulama, topoğrafik haritaları okuma ve araziye uygulama, basit alan ve hacim hesapları ilgili konuyla uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM427 PREFABRİKE BETON YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders kapsamında öğrenciye, prefabrike beton yapı çeşitleri, sağladığı avantajlar ve sakıncaları ile ilgili yeni bilgileri öğrenme, uygulama ve geliştirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Prefabrikasyonun üretim teknikleri ve malzemeye bağlı yapı kararları, ülkedeki prefabrik birliği, bağlı kurumlar, uyguladıkları teknikler, bölgedeki firmalar: üretim ve montajlarının yerinde izlenmesi, seçilen firmanın özelliklerine bağlı öğrencinin detayları firma ile görüşerek proje tasarlaması rapor hazırlaması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM230 YAPILARDA SES YALITIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ses fiziği ve kapalı mekanlarda sesin yayılması, binalarda bulunan gürültü kaynakları ve bu kaynakların gürültü düzeyleri, gürültünün insanlar üzerindeki etkileri, kriterler, standartlar, gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı, konutlar, bürolar, okullar ve mekanik odalar gibi çeşitli hacimlerde gürültü kontrolü uygulama çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM329 YAPI UYGULAMA VE DETAY TEKNİĞİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Temelden çatıya yapının malzeme seçimine bağlı detay çözümleri, inşaatların incelenmesi, uygulanan teknikler, malzeme firmalarının uyguladıkları ve önerdikleri detayların incelenmesi, proje tasarımı aşamasında karar verilecek detaylarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM426 YAPI-SAĞLIK İLİŞKİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: İnsan, yapı ve çevrenin tanımlanması, ilişkilerinin kurulması, yapının fiziksel ve sosyal özellikleri, özelliklerin olumsuzluğu ve neden olabileceği sağlık riskleri, olumsuz özellikleri giderebilecek çözümler, öneriler ders kapsamını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM430 METRAJ VE KEŞİF
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği, bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması; metrajın hazırlanması ile ilgili temel ilkelerin öğretilmesi; ihale kanunu hakkında genel bilgi verilmesi, metraj cetvellerinin doldurulması; keşif özetlerinin çıkarılması, kalıp, donatı sayılarının elde edilmesi gibi temel bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yaptırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM425 ÇOK KATLI YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yüksek yapıda taşıyıcı sistemler, yüksek yapıların etkilendikleri yükler, taşıyıcı sistemde kolon, kiriş, döşeme elemanlarının düzenlenmesi, düşey ve yatay stabilite, yüksek yapı sistemleri ile uygulanmış örneklerin incelenmesi, tasarımda düşey ulaşım sistemlerinin ve yangın önleme kriterlerinin belirlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM431 MİMARİDE MODERN DETAYLAR VE UYGULAMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yapıda yeni uygulamalar, yeni detaylar, yeni malzemeler ders kapsamında anlatılır. Yapının, temel, çatı, kabuk, duvar, döşeme, malzeme, kapı, pencere gibi elemanlarında nokta detayları ve yeni çözümlere yönelik her hafta anlatılan uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM442 MİMARLAR İÇİN HUKUK
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu derste, inşaatla ilgili yasa ve yönetmelikler, ruhsat alımı, yapı üretiminin denetimi, sözleşme yönetimi, metraj ve kaynak analizi, birim fiyat analizi, iş programı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş kanunu konularına yönelik teorik bilgi verilir.
Ders Kitabı:
Proje+Teknik Şartneme+Sözleşme, Teknik Yayınevi (Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal)
100 Soruda Yapı Ruhsatı, Seçkin Yayınevi, (İlker Hasan Duman)
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı Çerçevesinde İnşaat Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi (Dr. Ece Karaduman)
Ders Kodu ve Adı: MİM443 ISI YALITIMI VE ENERJİ (2-0-0) 2  / AKTS:4
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu derste, ısı yalıtımının ve enerji tasarrufunun önemi, TS825 ve ısı yalıtımı hakkında bilgiler, ayrıca Güneş Enerjisi Sistemleri, GES projeleri ve yeşil enerji konusunda gerekli yetkinliğin elde edilmesi ve proje uygulamalarında mimarın sorumluluğundaki alanlar ile ilgili teorik bilgi verilir.

Restorasyon Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM315 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİLERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, Geleneksel Türk Evi’nin kavramsal, mekânsal, görsel oluşum ve gelişimi anlatılmaktadır. Ayrıca, toplumsal, çevresel, teknolojik faktörlerin farklı tiplerin karakteristik özelliklerindeki etkileri örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Türk evi ile ilgili temel kaynakların tanıtılması, Türk evi kavramı, nitelikleri ve kökeni, Türk evinin yayılma alanları ve Osmanlı konut mimarlığına genel bakış, Türk evini oluşturan etkenler, Türk evinin biçimsel gelişimi, Türk evini oluşturan unsurlar; oda, sofa, eyvan, Türk evini oluşturan unsurlar; servis mekânları; mutfak, merdiven, hamam, hela, Türk evinde katlara göre işlev dağılımı, Türk evi plan tipleri, Türk evi yapım sistemi, Türk evi cephe özellikleri, Türk evi korunma sorunları ders kapsamını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM316 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tarihi kentsel doku kavramı, tarihi kent dokusunun çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili alınması gereken önlemler, tarihi kent dokularında yer alan çağdaş yapılar ve eklentiler ile ilgili yaklaşımların kritik edilmesi, dünyadan ve Türkiye’den konu ile ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi, tarihi çevrelerdeki çeşitliliklerin, seçilen bölgelerdeki yapı stoku kapsamında örnekler aracılığıyla okunması ders kapsamında anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM322 MİMARİDE KORUMA KAVRAMLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler (Tarihsel belge olma değeri, kültürel / duygusal / estetik değerler, ekonomik / işlevsel değerler). Korumaya karşı olan görüşler. Korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları. İlkçağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi: Başlangıçtan 19.Yüzyıl öncesine kadar koruma çalışmaları, 19.Yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü’ne kadar koruma anlayışındaki değişimler, 1964’ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler. Küçük eser, anıt ve tek yapıdan kentsel ölçeğe, bütünleşik koruma ders içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM350 ENDİSTÜRİYEL MİRAS VE KORUMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Tasarım Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-2) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bir tasarımın düşünce boyutunun kâğıda aktarılması, tasarıma temel olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir. Kalem tutma tekniklerinin verilmesi, çizgi egzersizleri, geometrik şekillerle çizim egzersizleri, – İç mekân ve dış mekânda çizim uygulamaları, tonlama-ışık gölge egzersizleri, farklı materyallerle uygulamalar (suluboya, keçeli kalemler, çini mürekkebi) dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM313 KONAKLAMA YAPILARI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders, farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır. Konaklama yapılarının standartları, türleri, tarihi, gelişimi, işlev şemaları, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin kıyaslanması, plan şemalarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolü- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb. konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan mekan ve donatıların tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel olarak açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkileri ders kapsamını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri, fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, fotoğrafın sanatsal boyutu ve ilkeleri, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf sanatını anlama, mimari bilgi ile fotoğraf gözünü bir arada kullanabilme yetisi kazandırma, diyafram, iso, enstantane bilgisini anlama, netlik sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrama, fotoğrafta alan derinliğinin önemini anlamak ve temel kompozisyon düzeyinde fotoğrafa estetik görünüm kazandırma derste anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarımında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarımında güneş ışığının etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Mekân kavramı, tarihi, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân tasarım öğeleri, mekan algısı, mekan dönüşümü, mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, mekana yönelik çevresel sistemler, mekan örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Renk, tarihi, kültürü ve terimleri, rengin temelleri, temel renkler, ikincil renkler, ara renkler, rengin özellikleri, renklerin ilişkileri, sıcak ve soğuk renkler, renge siyah / beyaz etkisi, renklerin algılanan etkileri ve anlamları, renklerin psikolojik özellikleri ile teorik bilgiler verilir. Ayrıca, renk çemberi hazırlama, boyama, yalın, açık ve koyu değerlerin derecelendirilmesi, tasarımda renk seçimi ve renk analizi, renk referansları, renkte doku, oran, bağlam ve yüzey değerlendirmeleri, renk skalası belirleme konuları dersin içeriğini oluşturmakladır. Bununla birlikte, öğrenilen teorik bilgiler kullanılarak eskiz ve renklendirme uygulamaları yapılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders kapsamında Adobe Photoshop programı kullanılmaktadır. Görüntü işleme kavramı ve anlatım tekniği açısından önemi, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımı, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumu, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: 3D Studio Max program içeriğinde yer alan; ekran ayarları, çizim ve düzenleme komutları, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme ve çıktı alabilme süreçleri, üç boyutlu mimari görselleştirme kapsamında mekan projesi çizimi, 3D StudioMax programıyla modelleme yapma, render ayarları, malzeme ve ışık ayarları, üç boyutlu mimari görselleştirme bağlamında animasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamalar yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulaması yapılır.
Ders Kodu ve Adı: MİM429 HERKES İÇİN TASARIM
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel, engelli türleri ve engellilik modelleri; engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; fiziksel engelli, hasta, yaşlı vb. gündelik yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan insanların ergonomik ihtiyaçlarına uygun mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin öğrencilere aktarılması, Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yapı bilgi modelleme kavramını anlamak ve tarihsel süreci, yapı elemanları ile hiyerarşi kurmak, taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarını tanımlamak, tesisat ve diğer birleşenleri eklemek, autocad dosyası ile ilişki kurmak, footprint ve extrusion rooflar ile çalışmak, merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek, orientation, Project North ve true North kullanımı, yazı ve ölçü stili tanımlamak, workset oluşturmak, akıllı bileşen tanımlamak, referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak, kavramsal kütle modeli oluşturmak, çıkış almak pdf oluşturmak, malzemem ışık render ayarları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM434 METAVERSE’DE MİMARİ TASARIM
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders, Metaverse kavramının tanıtılarak sanal evrenlerin tasarlanmasını içerir. Derste program mimarisi için kullanılacak yazılımlar genel olarak tanıtıldıktan sonra dijital evrenin çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. Evren ve avatar yaratma, tasarlanan avatarların nasıl kullanılacağı ve düzenleneceği – evren bazlı yapı tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda tasarlanmasına ve gezinme yapılabilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır.

Şehircilik Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM311 MİMARİ PEYZAJ PLANLAMASI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Dış mekânlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları, oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması. Dış mekânlarda yeşil doku su ilişkisi. Bitkilendirme metotları. Çocuk oyun alanları ve peyzaj yapıları dersi içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM326 KENTSEL KORUMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Koruma ve kentsel koruma konularında temel kavram ve tanımlar; dünyada ve ülkemizde koruma kavramının tarihsel gelişimi; koruma yaklaşımlarının evrimi, koruma alanlarının sınıflandırılması, sosyal, ekonomik ve fiziki boyutlarının tanımlanması, kentsel koruma alanlarının tespiti ve planlama yaklaşımları; planlama süreci, uygulama araçları, ülkemizdeki kentsel koruma alanlarına yönelik güncel proje- uygulama çalışmaları, tartışmalar ve çözüm yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM417 KENTSEL TASARIM
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tasarım kavramının tanımı, tasarım olgusunun yapısı; kentsel tasarım kavramının temeli ve tasarım kavramı içindeki yeri; kentsel tasarım kuram ve yaklaşımları; kentsel tasarımda algı ve biçim; planlama ve tasarlama ilişkisi; kentsel tasarım süreci ve ögeleri, kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, kentsel tasarıma temel oluşturacak imge-mekân analizi, güncel kentsel tasarım projeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM421 KONUT ALANLARI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Konut ve konut alanları tasarımı, mimarlık mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan en yaygın temel konulardan biridir. Bu çerçevede konut ve konut alanlarının planlaması ve tasarımında temel ilkelerin tanımlanması ve aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamını, konut kavramı, konut alanları ve yer seçimi, konut açığı, konut alanlarının planlanması, komşuluk ünitesi kavramı, gerekli donatı ve ölçütler, arazi etütleri, iklim, topografya gibi doğal etmenlerin yanı sıra sosyal, ekonomik, demografik etkenlerden oluşan yapay faktörler, konut tipleri ve düzenleme, konut alanları düzenlemesinde etkili akım ve ideolojiler, konut alanlarında ulaşım planlaması konuları oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM441 EARTHQUAKE FACTOR IN DESIGN
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Parameters of earthquakes, soil types, soil-building relation, earthquake resistant design of masonry, timber, reinforced concrete, prefabricated concrete and steel construction, identification of EQ damages on buildings, seismic control methods, measures to be taken and an EQ resistant design of a buildings.
Ders Kodu ve Adı: MİM440 LARGE SPANNING BUILDING DESIGN
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Necessity of large spanning systems/ Samples and design criteria of large spanning structures with framed systems/ plates, folded plate systems/ space truss systems/ curved surfaces, RC and steel shells/ cable systems, suspended systems/ tent structures / pneumatic systems/ and hybrid systems.