Ders İçerikleri | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Ders İçerikleri

1. YARYIL

MİM107 – MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ I  (2-2) 3 AKTS:6
Bu dersin içeriğini mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi, epür, epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, izdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi, mimari çizimde ölçülendirme konu ve uygulamaları oluşturmaktadır.
MİM109 – TEMEL TASARIM VE MAKET   (2-6)5 AKTS:12
Bu dersin amacı tasarıma yönelik soyut düşünme becerisinin geliştirilmesi, iki ve üç boyutlu mekânsal kompozisyonların oluşturulmasında temel tasarım becerilerinin kazandırılmasıdır. Ders kapsamında öğrencilere, gözlem ve algılama yolu ile nesnelerin yapısal özellikleri inceletilerek doğadan etütler yaptırtılır ve objelerin strüktürlerini, dokularını görsel olarak algılama, tasarlama ve ifade edebilme becerileri geliştirilir. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Karakalem, mürekkep, monokrom ve çeşitli boya malzemeleriyle renkli yaptırılan uygulamalarla, renk ve biçim ilkeleri ve ilişkileri çerçevesinde biçimsel anlatım dili oluşturulur. Çeşitli malzemelerle ve farklı konularda üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Deneysel araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.
MİM111 – YAPI MALZEMESİ   (3-0) 3 AKTS:5
Bu dersin içeriğini; taş, ahşap, alkali, seramik, bağlayıcı, agrega, beton, cam, plastik, metal, boyalar, bitümlü malzemeler gibi temel yapı malzemeleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede yapı malzemesinin türleri, özellikleri, davranışları, sınıflandırma teknikleri, kullanım standartları, malzeme seçimini etkileyen etmenler ve malzeme özellikleri hakkında elemanter bilgiler aktarılmaktadır. Yapıdaki iç ve dış fizik etkileri, yangın, rutubet, su, buhar, ısı, ses gibi etkiler, malzemeleri, önlemleri, standart ve yönetmelikler tartışılmaktadır.
INT100 – ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ   (1-0) 1 AKTS:1
Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İNG101 – İNGİLİZCE I  (2-0) 2 AKTS:2
İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derste öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
SSP100 – SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ I (2-0) 2 AKTS:2
Bu derste öğrencilerin topluma ve çevreye olan sorumluluklarının olduğu; ortak sorunlar karşısındaki duyarlılık, farkındalıklarını artırarak görev üstlenmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır. Ders kapsamında çevre duyarlığı veya dezavantajlı birey-grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve projelerini uygulaması beklenmektedir.
TÜR101 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT I (2-0-0) 2AKTS:2
Dilin tarifi ve önemi, Dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’ de sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, Türkçede imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları. Okuma-anlama ve özetleme teknikleri. Sözlü anlatım; yazılı anlatım; cümle ve paragraf oluşturma, muhatap ve hitap şekli, yazı planlama (mektup, iç yazışma, dış yazışma, üst ve alt kişilerle yazışma, iş mektupları, rapor, notlar, sirküler, tutanak, talimatlar, sözleşmeler) konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. YARYIL

MİM102 – MİMARİ TASARIM I  (4-4) 6 AKTS:10
İnsan bedeni ve eşya ilişkileri üzerine yoğunlaşılan çalışmaların merkeze alınması ve farklı eylem türlerine bağlı olarak eşya ya da ekipmanların boyutlandırılması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesi süreci; yer ile etkileşimli bir yapının tasarım problemlerini, geliştirilen ya da seçilen kavram üzerinden programın yeniden yorumlanması; hacimsel ilişkilere ait kavrayışın geliştirilmesine bağlı olarak maketler üzerinden detayları da içeren çalışmalar ve bunların çizime aktarılması, haftalık çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM104 – YAPI ELEMANLARI I  (2-2) 3 AKTS:5
Bu dersin amacı, bina ile ilgili gerekli tüm kavramlar, arazi bilgileri, projenin zemine uygulanması ve temel, duvar, döşeme gibi yapı elemanlarını ayrı ayrı ele alarak, tasarım ve uygulama projesi yapabilecek düzeyde temel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında, yapı yeri (yapı zemini, yapı çukurunun hazırlanması ve yapının zemine uygulanması), temeller, duvarlar, döşemeler ve doğramalar hakkında teorik bilgi verilmekte ve her hafta anlatılan konuya ilişkin sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır.
MİM108 – MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II  (2-2) 3AKTS:4
Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari algı ve ifade becerilerinin geliştirilmesi için üç boyutlu mimari anlatımın önemi, mimaride renk, doku, ışık, vb. ileri anlatım teknikleri kapsamında incelenmektedir. Dersin içeriğini, Paralel dik ışın perspektifi (aksonometrik perspektif); izometrik aksonometri, dimetrik aksonometri, trimetrik aksonometri; paralel eğik (oblik) ışın perspektifi, cephe oblik (kavaliyer) perspektif, plan oblik (militer) perspektif, açısal(konik) ışın perspektifi, tek kaçma noktalı perspektif, iki kaçma noktalı perspektif, üç kaçma noktalı perspektif; perspektif çizimlerle ilgili boyama – gölgelendirme teknikleri hakkında teorik ve uygulamalar oluşturmaktadır.
MİM110 – BİNA BİLGİSİ (3-0) 3 AKTS:5
Bu dersin amacı, mimari mekânı algılama, kavrama, değerlendirebilme, ifade edebilme, kullanım ilişkilerini çözümleyebilme ve mekâna kullanım seçenekleri getirebilme becerilerinin, insan, insan boyutları, gereksinimleri ve çevre ilişkilerini kurabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Dersin içeriğinde, mimarlığın ana değerlerinin açılımları, insan+ eylem+ mekân ilişkisi, fiziksel ve sosyal çevre verilerinin mimari tasarıma etkileri, çevre-kullanıcı-yapı ilişkisi, farklı bina programları (eğitim, sağlık, kültür, toplu konut, apartmanlaşma, ofis-ticaret, konaklama ulaşım yapıları ve karmaşık fonksiyonlu yapılar, plan tipolojileri, planlama esasları, işlevsel gereksinimler, çevre etkileşimleri, fiziksel yapılanmalar, iç mekân ve hareket; iç mekân ve doğal ışık; iç mekân – dış mekân bütünlüğü, tipoloji, tür, bina tipi, türü, tipolojisi ve sınıflama kavramları; bina türlerinin ortak özellikleri konuları ele alınmaktadır.
MİM112 – MARKA GELİŞTİRME (2-0) 2AKTS:2
Pazarlama alanında önemli bir kavram olan markanın anlamı ve neden günümüzde bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasını ve  marka, markanın unsurları ve bağıntılı kavramlar hakkında bilgilendirmeyi aynı zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini bilmeleri ve bu doğrultuda bir markanın nasıl geliştirileceğini ve yönetileceğini anlamaları ve yorumlayabilmeleri öğretilmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin kişisel markalarını geliştirmelerini sağlamadaki temel bilgiler verilir.
İNG102 – İNGİLİZCE II (2-0) 2 AKTS:2
Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
TÜR102 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II(2-0) 2 AKTS:2
Türkçe’deki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri, mektup türleri, türlerine göre mektupların özellikleri ve kuralları, örneklenmektedir. Bununla birlikte makale, makale türünün özellikleri ve kuralları, fıkra, fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, bibliyografya, bibliyografyadan yararlanma, biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? gezi yazısı, gezi yazısında nelere dikkat edilir, anı, anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, deneme, denemenin diğer türlerden farkı, inceleme, kitap ve dergi incelemesi, konferans ve türlerinin özellikleri, açık oturum, tartışma türlerinin kuralları, panel, panele hazırlık, uygulama ve sonuç, sempozyum, diğer türlerle benzer ve ayrı yönleri, münazara, kuralları ve sonuçları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

3. YARYIL

 MİM201 – MİMARİ TASARIM II  (4-4) 6 AKTS:10 (ÖK:MİM102 Başarılı olmak.)
Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme, değerlendirme, geliştirme, tasarımda üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin kazandırılması ve sunumunu amaçlar. Ders kapsamında çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip az katlı bina örneğinde; programlama, çevre ile olan ilişkileri mekân kavramı, mekânlar arasındaki ilişkiler, mekân boyutlandırılması, bina-renk-ışık ilişkisi taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü, tasarım kararlarının mimari teknik çizim haline getirilmesi ve sunulmasına yönelik aktarım ve uygulamalar oluşturmaktadır.
MİM203 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (2-2) 3 AKTS:5
Dersin içeriğini mimari tasarımların grafiksel gösteriminin anlatılması ve CAD programı üzerinde pratik yapılarak program kullanımını öğretme oluşturmaktadır. Derste mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanıttıktan sonra AutoCad programının çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. AutoCad programında açılış- kapanış, verilerin saklanması, çizim yöntemleri, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenme ve CAD ortamında teknik çizim yapma pratiği kazandırmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.  Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının CAD ortamda tasarlanması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
MİM205 – YAPI ELEMANLARI II (2-2) 3 AKTS:5
Düşey sirkülasyon araçları (merdivenler, rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler), düşey sirkülasyon tasarımında ilke ve yaklaşımlar, çatı ve baca tanım ve kavramları, teras çatı türleri, eğimli çatı sistemleri ve örtü gereçleri hakkında teorik bilgi verilmekte ve her hafta anlatılan konuya ilişkin sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır.
MİM209 – MİMARLIK TARİHİ I  (2-0) 2 AKTS:3
Geçmişten günümüze sanatın gelişiminin bu gelişimi etkileyen ve oluşturan sosyal, ekonomik, siyasal, teknik, teknolojik etkenler üzerinde durarak, uygarlıklar, dönemler ve akımlar boyunca (Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinde önemli yer tutun devirler, Mısır, Mezopotamya, Hitit, Urartu uygarlıklarının temel mimari özellikleri, Antik Yunan, Roma ve Bizans döneminin de başlıca mimari üslup özellikleri) incelenmesi.
MİM225 – STATİK-MUKAVEMET (1-2) 2 AKTS:2
Statiğin genel prensipleri ve kavramlarını anlatmak, Kuvvet Kavramı ve bileşke kuvvet, Moment ve kuvvet çifti kavramları, Parçacıkların ve rijit cisimlerin dengesi, Mesnet Tepkileri, Çerçeve ve kafes sistemleri, Kesit tesirleri, Ağırlık merkezi ve atalet momentleri, Gerilme kavramı ve türleri, Gerilme türlerinin hesabı, Şekil değiştirme kavramı ve gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, Deformasyon kavramı, eksenel yükler ve termal etkilerden meydana gelen deformasyonları tanımlamak ve anlatmak ders içeriğini oluşturmaktadır.
AİİT201 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0) 2 AKTS:2
Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları, XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu, I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi, Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma, Kongreler Dönemi ve Teşkilatlanma, Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü, Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller, TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri, Sevr Antlaşması, Güney ve Doğu Cephelerindeki Faaliyetler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 SERBEST SEÇMELİ (0-0) 2 AKTS:3

4. YARYIL

MİM202 – MİMARİ TASARIM III  (4-4) 6 AKTS:10 (ÖK:MİM201 Başarılı olmak.)
Ders kapsamında, mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; bina kabuğu tasarımında malzeme ve sistemlerin farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri olarak ele alınır. Çok karmaşık olmayan bina ya da binalar grubu, tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi, teknik verilerin tasarım süreçlerine dâhil edilmesi, tüm tasarım alanları ile ilgili bilgilendirme ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını içerir. Genel kapsamda verilen proje konuları tarihsel/kültürel ve doğal çevre koşullarını, çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanarak yapay çevre tasarlama becerisini geliştirecek niteliktedir. Ticaret yapıları, küçük ölçekli merkezler, sağlık, eğitim yapıları, ofis binaları, ulaşım yapıları gibi kamu veya ticari birimler üzerinde çalışılır.
MİM204 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (2-2) 3 AKTS:5
Bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel ve mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda gerçekçi olarak yaratılmasını ve bu yaratılanların uygun bir biçimde sunumu amaçlanır. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üç boyutlu nesnelerin özellik değişkenleri- fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir.
MİM210 – MİMARLIK TARİHİ II   (2-0) 2 AKTS:2
Tarihi süreçte yer alan İslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası; Karahanlı, Gaznelli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlüklülerin dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detayları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir.
MİM228 – YAPI STATİĞİ (2-0) 2 AKTS:2
Yapı sistemleri ile taşıyıcı mimari elemanların çeşitli yüklere karşı çalışması, basit basınç çekme eğilme ve elastik deformasyonlar hakkında bilgiler verilir. Bununla birlikte, yapı mühendisliği; reaksiyon hesaplanması, düzlem kafesler, uzay kafesler, kirişler ve çerçeve için kesme kuvveti ve moment diyagramları anlatılır.
MİM236 – SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KURAMLARI (2-0) 2 AKTS:3
Bu ders kapsamında, sürdürülebilir mimarlığın kavramsal çerçevesi incelenmekte ve bu bağlamda öğrencilere farklı araştırma alanları, yöntemler sunulmaktadır. Dersin içeriğini, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve mimarlık ilişkisi, ekonomik ve toplumsal boyutları, iklim değişikliği, enerji tüketimi, enerji etkin bina / yerleşme tasarımı, sürdürülebilir mimarlık, ekolojik tasarım, sürdürülebilir şehirler, yeşil bina, kuramsal yaklaşımlar, uygulama örneklerinin tartışılması konuları oluşturmaktadır.
MİM290 – STAJ I (0-0) 0 AKTS:3
Şantiyelerde kaba ve ince yapım ile iç mekan düzenlemeye yönelik uygulama çalışmalarının yapılması; şantiye bürolarında yeni yapı üretimine yönelik şantiye ile ilgili üretim, yapım ve montaj için gerekli çizimlerin, rölöve ve ayrıntı çizimlerin, maliyet analizleri ve keşiflerin, restorasyon projesi gibi çalışmaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
AİİT202 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2 AKTS:2
Milli Mücadele Hareketi, Kurtuluş Savaşı Dönemi, İnkılaplar, Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri, Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri, Atatürk’ten sonra Türkiye, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:3

5. YARYIL

MİM301 – MİMARİ TASARIM IV  (4-4) 6 AKTS:10 (ÖK:MİM202 Başarılı olmak.)
Ders kapsamında kent-mimarlık ilişkisi merkezinde çevresel etkilere ait (tarihsellik, yöresellik, doğal ortamlar) duyarlılıkların geliştirilmesi, bunlar üzerinden düşünce ve kişisel değerlendirme yorumlarının geliştirilerek fiziki mimari bünye (yapı) gerçekleştirilmektedir. Kentsel bağlamda tasarım geliştirme; problem tanımı yapabilme; konsept tanımlayabilme; teknoloji ve işlev açısından karmaşıklaşmış programların projelendirebilme; konuya özgü sunum geliştirebilme derste verilmektedir. Dersin içeriğinde doku, işlev, tarih, doğal ve topografik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapılmaktır. Bu bağlamda yapı tasarımında servis sistemleri güvenlik önlemleri, bina kabuğu, strüktür, kent ve çevre sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme sağlanmaktadır.
MİM303 – YAPI UYGULAMA PROJESİ  (2-4) 4 AKTS:5 (ÖK:MİM104-MİM205 Başarılı olmak.)
Bu ders kapsamında, daha önce tasarlanan bir yapının uygulama projesi ölçeklerinde uygulama detaylarının çözülmesi ve sunumu istenmektedir.  Ön tasar projesinin 1/50 ölçeğinde tamamının, 1/20, 1/5, 1/2 ölçeklerinde kısmi planlar ve detay çözümlemelerinin yapılması dersin içeriğini oluşturur. Uygulama projesi sürecinde inşaatla ilgili yasal mevzuatlara uygun proje üretimi, inşaat işlerinde teknik şartnamelerin kullanımı, kontrol mekanizmalarının işleyişi, inşaat ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili konularda bilgi verilmektedir. Doğal afet riskleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım sistemleri gibi teknik konularda projeye en uygun kararların verilmesi sağlanmaktadır.
 MİM305 – MİMARLIK TARİHİ III  (2-0) 2 AKTS:2
Anadolu Türk mimarlık tarihinin nedenleri ve varoluş biçimleri öğrenilerek, mimarlık öğrencilerine, içerisinde yaşadıkları coğrafya ve mimarlık tarihi, yapım biçimleri, yapı malzemeleri, plan tipolojileri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Anadolu Tarihi içerisinde Selçuklar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarisi detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
MİM309 – TARİHİ ÇEVRE KORUMA  (3-0) 3 AKTS:3
Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ilkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.
MİM319 – YAPI FİZİĞİ  (1-2) 2 AKTS:3
Fiziksel çevrenin tanımı; akustik konularının mimarideki yeri, ses bileşenleri ile ilgili genel tanım ve büyüklükler, yapı ve kent ölçeğinde gürültü denetimindeki temel ilkeler, hacim akustiğinin tanımı ve kapsamı, akustik tasarım parametreleri, yapı kabuğu ve diğer bölme elemanlarının iç yüzey özelliklerinin hacim akustiğine etkisi; ısısal konfor etkenleri; yapı kabuğunda ısı-nem geçişinin incelenmesi; aydınlatmayla ilgili terimler-kavramlar, mimari-aydınlatma ilişkisi, görsel konfor koşulları, aydınlatmada nitelik ve nicelik ile ilgili teorik-uygulamalı bilgiler vermektir.
TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4
SERBEST SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:3

6. YARYIL

MİM302 – MİMARİ TASARIM V  (4-4) 6 AKTS:10 (ÖK:MİM301 Başarılı olmak.)
Öğrencilerden, yapılı çevre koşullarına yönelik kullanıcı algı ve beklentilerini karşılayacak, çok boyutlu tasarım anlayışı ile insan ve çevre arasındaki karmaşık ilişki üzerine, insanların sosyal ve kültürel gereksinimlerine katkı sağlayan bir yapı kompleksi tasarlaması beklenmektedir. Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemleri ele alınarak bu problemleri sistematik olarak yaklaşmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart oluşturma, normlar ve standartlar üzerinde işlem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte işlenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yaşama biçimleri ve alışkanlıkları, varoluş, bellek gibi konuları ile bir arada ele alınmaktadır.
MİM304 – TESİSAT BİLGİSİ  (2-0) 2 AKTS:2
Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekanların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilmektedir.
MİM306 – SANAT TARİHİ  (2-0) 2 AKTS:2
Ders kapsamında, Batı Dünyasında yaşanan düşünsel, bilimsel, sanatsal dönüşümler ve bu çerçevede Rönesans Sanatı irdelenmektedir. Ayrıca, Rönesans, Barok Sanatının ve Sanayileşme sonrası Modern Sanatın gelişiminin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM308 – BETONARME  (2-0) 2 AKTS:2
Ders kapsamında çimento, su, agrega, beton, karışım, bakım, katkı maddeleri hakkında özet bilgiler verildikten sonra beton ve donatı çeliğinin mekanik özellikleri, beton ve çelik sınıfları, büzülme, sünme etkisi, betonarme davranışı, taşıma gücü varsayımları, betonarme kolonlar ve kolon tipleri, sargı donatısının önemi, betonarme kirişler, kiriş tipleri, basit eğilme etkisindeki kirişlerin davranışı, taşıma gücünün belirlenmesi, betonarme döşemeler ve döşeme tipleri, betonarme temeller ve temel tipleri ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.
MİM310 – RÖLÖVE-RESTORASYON STÜDYOSU  (2-2) 3 AKTS:5 (ÖK: MİM309 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM312 – ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR HUKUKU  (3-0) 3 AKTS:3
Kent, Kentleşme, Planlama, Kent Planlama ve Evrimi, Kent Planlama Yaklaşımları, Yerleşme Sistemi ve Mahalle, Planlama Hiyerarşisi, Çevre Düzeni Planı, Nazım Plan, Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım, Yapılaşma Türleri ve Yoğunluk ilişkisi, Yapılaşma Türleri, Ulaşım sistemi ve temel tasarım ilkeleri, Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı, Kentsel Donatılar, Kentsel Yenileme ve dönüşüm, Gaziantep’te planlama ve yapılaşma sorunları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM 390 STAJ II   (0-0) 0 AKTS:3
Etüd, avan proje, uygulama projesi, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım, şehir planlama çalışmaları gibi mimari çizime yönelik büro çalışmaları; maket, perspektif gibi mimari anlatıma yönelik büro çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ (0-0) 2 AKTS:3

7. YARYIL

MİM401 – MİMARİ TASARIM VI   (4-4) 6 AKTS:10 (ÖK:MİM302 Başarılı olmak.)
Oluşmuş yapısal çevrenin kavranmasına yönelik analizler, mimarlık – kentsel tasarım çalışması içinde kavramsal konular, mimari proje bütünü içinde işlev-form-çevre ilişkilerini dikkate alan tasarımlar, özellik gösteren kentsel alanlarda sıhhileştirme, kentsel yenileme ve ileri yapım teknolojisi ile karmaşık fonksiyonlu konuları içeren çözümlerin tasarlanması, evrensel mimari tasarım standartları çerçevesinde çözülmesiyle proje üretimi ders kapsamını oluşturmaktadır. Ele alınan işlevler için uygun mekânlar yaratma, mekân hiyerarşisinin ”açık/kapalı, özel/kamusal” karşıtlığı ve iç-dış mekân ilişkileri irdelenmektedir. Yakın çevrenin gerek hacimsel, gerekse yüzeysel olarak doluluk-boşluk karakterini tanımak ve önerilecek çözüm aracılığıyla yeniden tanımlamak; çok katlı ve katlarında farklı fonksiyonlar içeren mekanlar yaratabilmek; katlı binalara ilişkin taşıyıcı sisteme ve düşey-yatay sirkülasyon sorunlara ilişkin çözümler yaratmak; yapısal çevreye uyum kavramını tartışmak amaçlanmaktadır.
MİM405 – ŞEHİRCİLİK STÜDYOSU   (2-2) 3 AKTS:6 (ÖK: MİM312 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Bu ders kapsamında öğrencilerin; yerleşme sistemi, kentsel tasarım süreci ve ilkelerini deneyimlemesi, iki ve üç boyutlu kentsel ve mimari tasarımın görsel-çevresel değerler üzerine etkisini değerlendirme, kentsel planlama-tasarım sürecinin mimari tasarım-kentsel mekân üretimi sürecinde yönlendirici etkisini tanımlama, tasarım sürecinde çevre-insan-kültür etkileşimi ve tasarımda kamu yararı içselleştirmeleri ve mimari bakış açısından çeşitli kentsel tasarım yaklaşımlarına dair bir kavrayış geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler sürdürülebilirlik, ekolojik, çevre duyarlı, çocuk dostu, deprem duyarlı, yaya dostu, enerji etkin, sağlıklı şehir, sıfır atık ve benzeri kavramlar çerçevesinde tasarım yaklaşımları geliştirerek bir yerleşme/mahalle modeli tasarlamaktadırlar.
MİM407 – ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ (2-0) 2 AKTS:3
Çağdaş Sanat akımlarının, dünyadaki ve Türkiye’deki etkilerini algılatabilmek ve bu akımların mimarlarının eserlerini ve bu eserlerin günümüz mimarisine yansımaları öğretilir. Modernliğin Rönesans ve Aydınlanma dönemine dayanan kültürel temelleri ve tanımları. Modernlik projesine seçkinci yanıt: Art Nouveau. Modernlik ve Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm. Bauhaus’un idealizmi ve gerçekçiliği. Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması. Modern mimalığın ilk ustaları. CIAM kongreleri. Mimarlık ve toplumsal sorumluluk. Modernliğin kent ölçeğine taşınması. Ilımlı arayış: Art Deco. Modernliğin karanlık yüzü: Totaliter mimarlık. 1950 ve 60’larda Modernizm: Uluslararası Üslup. Tarihi çevre duyarlılığı ve Modernizm’e ilk tepkiler. Postmodernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme. Pop Art’tan ticari rüküşlüğe. Yeni Historisizm. Avrupa Postmodernizm’i. İnşa edilen felsefe: Dekonstrüktivizm konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 MİM435 – MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ VE ETİK (2-0) 2 AKTS:3
Mimarlık ve meslek ortamı ile ilgili temel kavramlar, mimari proje programını hazırlama ve değerlendirme, mimar-işveren ilişkisi ve sorumlulukları; mimarların liderlik rolü; mimarların yasal hak ve sorumlulukları meslek etiği yaklaşımları hakkında teorik bilgiler edindirilmektedir. 
TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4
 TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4

6. YARYIL

MİM499 – BİTİRME PROJESİ  (4-4) 6 AKTS:15 (ÖK: MİM401 Başarılı olmak, MİM303, MİM310, MİM405 Asgari devam koşulunu sağlamış olmak)
Bitirme Projesi kapsamında verilen proje konusunun kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin, çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi geniş ve farklı ölçeklerde, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerinin çözülmesi, konsepte uygun biçimde oluşturulması ve sunulması konularında öğrencinin tasarım erkinin, bölüm başkanlığınca görevlendirilen jüri tarafından sınandığı, toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı sürecini bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitirme çalışmasıdır. Ders kapsamında jürilerde tasarımın çevreyle ilişkisi, strüktürüyle birlikte yapı tasarımı, ince yapı detayları aşamalar halinde incelenir.
MİM402 – YAPIM-YÖNETİM EKONOMİSİ  (2-0) 2 AKTS:3
Bina ilk yatırım ve kullanım maliyeti, ekonomik bina tasarımında bina maliyetinin planlanması ve kontrolü, yapı üretim sürecinin uygulama aşamasının yönetimi, yapı üretim sürecine katılan paydaşların yetkileri, sorumlulukları, inşaat sözleşmeleri, kamu ve özel ihale süreçleri, keşif hazırlanması, iş programlarının hazırlanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına yönelik teorik bilgi verilir.
TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4
 TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4
TEKNİK SEÇMELİ Kredi: 2 AKTS:4
 
 

TASARIM  ve TEKNOLOJİLERİ GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Bir tasarımın düşünce boyutunun kâğıda aktarılması, tasarıma temel olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir. Kalem tutma tekniklerinin verilmesi, çizgi egzersizleri, geometrik şekillerle çizim egzersizleri, – İç mekân ve dış mekânda çizim uygulamaları, tonlama-ışık gölge egzersizleri, farklı materyallerle uygulamalar (suluboya, keçeli kalemler, çini mürekkebi) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM313 KONAKLAMA YAPILARI (2-0) 2 AKTS:4
Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders,  farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır. Konaklama yapılarının standartları, türleri, tarihi, gelişimi, işlev şemaları, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin kıyaslanması, plan şemalarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA (2-0) 2 AKTS:4
Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolü- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb. konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ (2-0) 2 AKTS:4
Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan mekan ve donatıların tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel olarak açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkileri ders kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (2-0) 2 AKTS:4
Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri, fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, fotoğrafın sanatsal boyutu ve ilkeleri, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf sanatını anlama, mimari bilgi ile fotoğraf gözünü bir arada kullanabilme yetisi kazandırma, diyafram, iso, enstantane bilgisini anlama, netlik sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrama, fotoğrafta alan derinliğinin önemini anlamak ve temel kompozisyon düzeyinde fotoğrafa estetik görünüm kazandırma derste anlatılmaktadır.

MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarımında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarımında güneş ışığının etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
Mekân kavramı, tarihi, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân tasarım öğeleri, mekan algısı, mekan dönüşümü, mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, mekana yönelik çevresel sistemler, mekan örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI  (2-0) 2 AKTS:4
Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, karşılaştırmalı maliyet analizi ödevlerinin bir örnekte ele alınarak tartışılması, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ (1-2) 2 AKTS:4
Renk, tarihi, kültürü ve terimleri, rengin temelleri, temel renkler, ikincil renkler, ara renkler, rengin özellikleri, renklerin ilişkileri, sıcak ve soğuk renkler, renge siyah / beyaz etkisi, renklerin algılanan etkileri ve anlamları, renklerin psikolojik özellikleri ile teorik bilgiler verilir. Ayrıca, renk çemberi hazırlama, boyama, yalın, açık ve koyu değerlerin derecelendirilmesi, tasarımda renk seçimi ve renk analizi, renk referansları, renkte doku, oran, bağlam ve yüzey değerlendirmeleri, renk skalası belirleme konuları dersin içeriğini oluşturmakladır. Bununla birlikte, öğrenilen teorik bilgiler kullanılarak eskiz ve renklendirme uygulamaları yapılmaktadır.

MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders kapsamında Adobe Photoshop programı kullanılmaktadır. Görüntü işleme kavramı ve anlatım tekniği açısından önemi, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımı, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumu, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
3D Studio Max program içeriğinde yer alan; ekran ayarları, çizim ve düzenleme komutları, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme ve çıktı alabilme süreçleri, üç boyutlu mimari görselleştirme kapsamında mekan projesi çizimi, 3D StudioMax programıyla modelleme yapma, render ayarları, malzeme ve ışık ayarları, üç boyutlu mimari görselleştirme bağlamında animasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamalar yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulaması yapılır.

MİM429 HERKES İÇİN TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel, engelli türleri ve engellilik modelleri; engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; Erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; Fiziksel engelli, hasta, yaşlı vb. gündelik yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan insanların ergonomik ihtiyaçlarına uygun mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin öğrencilere aktarılması, Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (1-2) 2 AKTS:4
Yapı bilgi modelleme kavramını anlamak ve tarihsel süreci, yapı elemanları ile hiyerarşi kurmak, taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarını tanımlamak, tesisat ve diğer birleşenleri eklemek, autocad dosyası ile ilişki kurmak, footprint ve extrusion rooflar ile çalışmak, merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek, orientation, Project North ve true North kullanımı, yazı ve ölçü stili tanımlamak, workset oluşturmak, akıllı bileşen tanımlamak, referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak, kavramsal kütle modeli oluşturmak, çıkış almak pdf oluşturmak, malzemem ışık render ayarları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM434 METAVERSEDE MİMARİ TASARIM (1-2) 2 AKTS:4 
Ders, Metaverse kavramının tanıtılarak sanal evrenlerin tasarlanmasını içerir. Derste program mimarisi için kullanılacak yazılımlar genel olarak tanıtıldıktan sonra dijital evrenin çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. Evren ve Avatar yaratma, tasarlanan avatarların nasıl kullanılacağı ve düzenleneceği – evren bazlı yapı tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda tasarlanmasına ve gezinme yapılabilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. 

YAPI VE YAPIM SİSTEMLER GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM214 YAPILARDA NEM VE SU SORUNLARI (2-0) 2 AKTS:4
Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM229 ÇELİK YAPILAR (1-2) 2 AKTS:4
Çelik yapı tarihi, çelik malzeme ve profillerin üretimi, birleşim elemanları, kolonlar (ekleri, ayakları ve temele bağlanması), kirişler (ekleri, mesnetleri), Çelik çerçeve oluşturma ve stabilitenin sağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek döşeme ve çatı elemanları ve sisteme bağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek cephe elemanları ve sisteme bağlanması, çelik proje tasarımı konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM216 ÇAĞDAŞ YAPIM SİSTEMLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Teknolojik yapılar, yüksek yapı sistemleri ve tasarım esasları, büyük açıklıklı tek doğrultuda yük aktaran sistemler (kirişler ve kablo kirişler) ve tasarım esasları, büyük açıklıklı iki doğrultuda yük aktaran sistemler (katlanmış plak, kablo sistemler, kabuklar, çadırlar, şişme yapılar) ve tasarım esasları, Proje tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM423 AHŞAP YAPILAR (2-0) 2 AKTS:4
Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda kullanılması, konuyla ilgili yönetmelikler, ahşap yapı elemanları, ahşap yapı türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM224 YAPI HASARLARI VE AKSAKLIKLARI (2-0) 2 AKTS:4
Betonarme ve yığma yapılarda hasar sebepleri-tespiti ve güçlendirme-onarım yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yapıda hasar ve aksaklıkların tanımı, hasar analizi, hasar oluşumuna neden olan etmenler, karar verme ve yapıda malzeme seçiminin önemi, sağlıklı yapı tasarlanması ve yapım yöntemleri ders kapsamında anlatılmaktadır.
 
MİM323 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI (2-0) 2AKTS:4
Depreme dayanıklı yapı kavramı mimari tasarım açısından ele alınarak, geleceğin yapı tasarımcılarına bu konuda ışık tutulmaktadır. Bu doğrultuda depreme dayanıklı tasarım kavramına açıklanmakta, ülkemizde son yıllarda yaygın kullanım alanı bulunan yapı sistemleri tanıtılarak, mimari form ve sismik davranış arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu ilişkinin tasarım ekibi tarafından anlaşılması, depreme dayanıklı yapılar ortaya koyma açısından büyük önem taşımaktadır. Dersin içeriğini; depremin tanımı, oluşumu, büyüklüğü ve şiddeti, deprem kuvvetleri, depremden dolayı oluşan hasarların nedenleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, kütle ve rjitlik merkezleri, taşıyıcı sistem seçimi ve düzensizlikler, deprem derzleri, betonarme yapıların deprem davranışı, süneklik düzeyi yüksek kirişler, kolonlar ve perdeler, depreme dayanıklı yapı tasarımı için kolon, kiriş ve perde yerlerinin seçimi, yapıların deprem performansını arttırmak için alınabilecek önlemler oluşturmaktadır.

MİM415 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR (2-0) 2 AKTS:4
Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları, su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinkter sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM324 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMALAR (2-0) 2 AKTS:4
Geleneksel mimaride kullanılan taş, ahşap, metal ve toprak esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması, bu malzemelerin geleneksel yapılarda kullanıldığı yerlerin anlatılması, sözü edilen geleneksel yapı malzemelerinin maruz kaldıkları bozulmaların ve bu bozulmaları meydana getiren ana nedenlerinin açıklanması, geleneksel yapı malzemelerin korunma ve onarımlarında kullanılacak restorasyon tekniklerin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM412 İNŞAATLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2-0) 2 AKTS:4
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, kaza oluşumu ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, şantiyelerde elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, iş güvenliğinde koruyucular, ilkyardım kuralları, yangın ve patlamalarda güvenlik önlemleri, iş hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği soruşturması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM327 MİMARİDE KAPLAMA ÜRÜNLERİ (2-0) 2 AKTS:4
Sıvalar, badanalar, boyalar, cilalar, çimento karışımlı kaplamalar, yapıştırıcısı çimento olan kaplamalar, kilit taşı çim taşı kaplamalar, Sentetik malzeme ve halı yer kaplamaları, ahşap kaplamalar, metal kaplama, cam duvarlar, plastik kaplama, duvar kâğıdı kaplama, dış cephe mekanik kaplama, dış cephe mantolama konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM419 TOPOĞRAFYA  (2-0) 2 AKTS:4
Tanımlar, plan ve haritaların tanımı ve önemi, pafta bölümlemesi, ölçek ve ölçekle ilgili örnekler, uzunluk ve açı birimleri, noktaların belirlenmesinde kullanılan araçlar, doğruların belirlenmesi, uzunlukların ölçülmesi (şenaj), arazide eğim ölçümü, röperleme veya sigortalama, dik inme ve dik çıkma, küçük arazilerin alan hesabı- tesviye etme yüksekliklerin ölçümü, boy kesitlerin ve en kesitlerin çıkarılması ve çizimi, nivelman, takeometri, eş yükseklik eğrili haritaların çizimi ve özellikleri, araziye uygulama, topoğrafik haritaları okuma ve araziye uygulama, basit alan ve hacim hesapları ilgili konuyla uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 MİM427 PREFABRİKE BETON YAPILAR(2-0) 2 AKTS:4
Ders kapsamında öğrenciye, prefabrike beton yapı çeşitleri, sağladığı avantajlar ve sakıncaları ile ilgili yeni bilgileri öğrenme, uygulama ve geliştirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Prefabrikasyonun üretim teknikleri ve malzemeye bağlı yapı kararları, ülkedeki prefabrik birliği, bağlı kurumlar, uyguladıkları teknikler, bölgedeki firmalar: üretim ve montajlarının yerinde izlenmesi, seçilen firmanın özelliklerine bağlı öğrencinin detayları firma ile görüşerek proje tasarlaması rapor hazırlaması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM230 YAPILARDA SES YALITIMI(2-0) 2 AKTS:4
Ses fiziği ve kapalı mekanlarda sesin yayılması, binalarda bulunan gürültü kaynakları ve bu kaynakların gürültü düzeyleri, gürültünün insanlar üzerindeki etkileri, kriterler, standartlar, gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı, konutlar, bürolar, okullar ve mekanik odalar gibi çeşitli hacimlerde gürültü kontrolü uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM329 YAPI UYGULAMA VE DETAY TEKNİĞİ (2-0) 2 AKTS:4
Temelden çatıya yapının malzeme seçimine bağlı detay çözümleri, inşaatların incelenmesi, uygulanan teknikler, malzeme firmalarının uyguladıkları ve önerdikleri detayların incelenmesi, proje tasarımı aşamasında karar verilecek detaylarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM426 YAPI-SAĞLIK İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
İnsan, yapı ve çevrenin tanımlanması, ilişkilerinin kurulması, yapının fiziksel ve sosyal özellikleri, özelliklerin olumsuzluğu ve neden olabileceği sağlık riskleri, olumsuz özellikleri giderebilecek çözümler, öneriler ders kapsamını oluşturmaktadır.

MİM430 METRAJ VE KEŞİF (2-0) 2 AKTS:4
Bu dersin içeriği, bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması; metrajın hazırlanması ile ilgili temel ilkelerin öğretilmesi; ihale kanunu hakkında genel bilgi verilmesi, metraj cetvellerinin doldurulması; keşif özetlerinin çıkarılması, kalıp, donatı sayılarının elde edilmesi gibi temel bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yaptırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM425 ÇOK KATLI YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Yüksek yapıda taşıyıcı sistemler, yüksek yapıların etkilendikleri yükler, taşıyıcı sistemde kolon, kiriş, döşeme elemanlarının düzenlenmesi, düşey ve yatay stabilite, yüksek yapı sistemleri ile uygulanmış örneklerin incelenmesi, tasarımda düşey ulaşım sistemlerinin ve yangın önleme kriterlerinin belirlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM431 MİMARİDE MODERN DETAYLAR VE UYGULAMALAR (2-0) 2 AKTS:4
Yapıda yeni uygulamalar, yeni detaylar, yeni malzemeler ders kapsamında anlatılır. Yapının, temel, çatı, kabuk, duvar, döşeme, malzeme, kapı, pencere gibi elemanlarında nokta detayları ve yeni çözümlere yönelik her hafta anlatılan uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM442 MİMARLAR İÇİN HUKUK (2-0) 2 AKTS:4
Bu derste, inşaatla ilgili yasa ve yönetmelikler, ruhsat alımı, yapı üretiminin denetimi, sözleşme yönetimi, metraj ve kaynak analizi, birim fiyat analizi, iş programı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş kanunu konularına yönelik teorik bilgi verilir.

MİM443 ISI YALITIMI VE ENERJİ (2-0) 2 AKTS:4
Bu derste, ısı yalıtımının ve enerji tasarrufunun önemi, TS825 ve ısı yalıtımı hakkında bilgiler, ayrıca Güneş Enerjisi Sistemleri, GES projeleri ve yeşil enerji konusunda gerekli yetkinliğin elde edilmesi ve proje uygulamalarında mimarın sorumluluğundaki alanlar ile ilgili teorik bilgi verilir.

RESTORASYON ve MİMARLIK TARİHİ GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM315 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİLERİ (2-0) 2 AKTS:4
Bu ders kapsamında, Geleneksel Türk Evi’nin kavramsal, mekânsal, görsel oluşum ve gelişimi anlatılmaktadır. Ayrıca, toplumsal, çevresel, teknolojik faktörlerin farklı tiplerin karakteristik özelliklerindeki etkileri örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Türk evi ile ilgili temel kaynakların tanıtılması, Türk evi kavramı, nitelikleri ve kökeni, Türk evinin yayılma alanları ve Osmanlı konut mimarlığına genel bakış, Türk evini oluşturan etkenler, Türk evinin biçimsel gelişimi, Türk evini oluşturan unsurlar; oda, sofa, eyvan, Türk evini oluşturan unsurlar; servis mekânları; mutfak, merdiven, hamam, hela, Türk evinde katlara göre işlev dağılımı, Türk evi plan tipleri, Türk evi yapım sistemi, Türk evi cephe özellikleri, Türk evi korunma sorunları ders kapsamını oluşturmaktadır.

MİM316 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA (2-0) 2 AKTS:4
Tarihi kentsel doku kavramı, tarihi kent dokusunun çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili alınması gereken önlemler, tarihi kent dokularında yer alan çağdaş yapılar ve eklentiler ile ilgili yaklaşımların kritik edilmesi, dünyadan ve Türkiye’den konu ile ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi, tarihi çevrelerdeki çeşitliliklerin, seçilen bölgelerdeki yapı stoku kapsamında örnekler aracılığıyla okunması ders kapsamında anlatılmaktadır.
 
MİM322 MİMARİDE KORUMA KAVRAMLARI (2-0) 2 AKTS:4
Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler (Tarihsel belge olma değeri, kültürel / duygusal / estetik değerler, ekonomik / işlevsel değerler). Korumaya karşı olan görüşler. Korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları. İlkçağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi: Başlangıçtan 19.Yüzyıl öncesine kadar koruma çalışmaları, 19.Yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü’ne kadar koruma anlayışındaki değişimler, 1964’ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler. Küçük eser, anıt ve tek yapıdan kentsel ölçeğe, bütünleşik koruma ders içeriğini oluşturmaktadır.

MİM350 ENDİSTÜRİYEL MİRAS VE KORUMA  (2-0) 2 AKTS:4
Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Bir tasarımın düşünce boyutunun kâğıda aktarılması, tasarıma temel olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir. Kalem tutma tekniklerinin verilmesi, çizgi egzersizleri, geometrik şekillerle çizim egzersizleri, – İç mekân ve dış mekânda çizim uygulamaları, tonlama-ışık gölge egzersizleri, farklı materyallerle uygulamalar (suluboya, keçeli kalemler, çini mürekkebi) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM313 KONAKLAMA YAPILARI (2-0) 2 AKTS:4
Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders,  farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır. Konaklama yapılarının standartları, türleri, tarihi, gelişimi, işlev şemaları, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin kıyaslanması, plan şemalarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA (2-0) 2 AKTS:4
Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolü- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb. konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ (2-0) 2 AKTS:4
Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan mekan ve donatıların tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel olarak açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkileri ders kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (2-0) 2 AKTS:4
Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri, fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, fotoğrafın sanatsal boyutu ve ilkeleri, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf sanatını anlama, mimari bilgi ile fotoğraf gözünü bir arada kullanabilme yetisi kazandırma, diyafram, iso, enstantane bilgisini anlama, netlik sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrama, fotoğrafta alan derinliğinin önemini anlamak ve temel kompozisyon düzeyinde fotoğrafa estetik görünüm kazandırma derste anlatılmaktadır.

MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarımında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarımında güneş ışığının etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
Mekân kavramı, tarihi, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân tasarım öğeleri, mekan algısı, mekan dönüşümü, mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, mekana yönelik çevresel sistemler, mekan örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI  (2-0) 2 AKTS:4
Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, karşılaştırmalı maliyet analizi ödevlerinin bir örnekte ele alınarak tartışılması, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ (1-2) 2 AKTS:4
Renk, tarihi, kültürü ve terimleri, rengin temelleri, temel renkler, ikincil renkler, ara renkler, rengin özellikleri, renklerin ilişkileri, sıcak ve soğuk renkler, renge siyah / beyaz etkisi, renklerin algılanan etkileri ve anlamları, renklerin psikolojik özellikleri ile teorik bilgiler verilir. Ayrıca, renk çemberi hazırlama, boyama, yalın, açık ve koyu değerlerin derecelendirilmesi, tasarımda renk seçimi ve renk analizi, renk referansları, renkte doku, oran, bağlam ve yüzey değerlendirmeleri, renk skalası belirleme konuları dersin içeriğini oluşturmakladır. Bununla birlikte, öğrenilen teorik bilgiler kullanılarak eskiz ve renklendirme uygulamaları yapılmaktadır.

MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders kapsamında Adobe Photoshop programı kullanılmaktadır. Görüntü işleme kavramı ve anlatım tekniği açısından önemi, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımı, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumu, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
3D Studio Max program içeriğinde yer alan; ekran ayarları, çizim ve düzenleme komutları, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme ve çıktı alabilme süreçleri, üç boyutlu mimari görselleştirme kapsamında mekan projesi çizimi, 3D StudioMax programıyla modelleme yapma, render ayarları, malzeme ve ışık ayarları, üç boyutlu mimari görselleştirme bağlamında animasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamalar yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulaması yapılır.

MİM429 HERKES İÇİN TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel ve engelli türleri, Engelli, özürlü, sakat kavramları ve engellilik modelleri; engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; Erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; Fiziksel engelli, hasta, yaşlı vb. gündelik yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan insanların ergonomik ihtiyaçlarına uygun mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin öğrencilere aktarılması, Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (1-2) 2 AKTS:4
Yapı bilgi modelleme kavramını anlamak ve tarihsel süreci, yapı elemanları ile hiyerarşi kurmak, taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarını tanımlamak, tesisat ve diğer birleşenleri eklemek, autocad dosyası ile ilişki kurmak, footprint ve extrusion rooflar ile çalışmak, merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek, orientation, Project North ve true North kullanımı, yazı ve ölçü stili tanımlamak, workset oluşturmak, akıllı bileşen tanımlamak, referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak, kavramsal kütle modeli oluşturmak, çıkış almak pdf oluşturmak, malzemem ışık render ayarları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM434 METAVERSEDE MİMARİ TASARIM (1-2) 2 AKTS:4 
Ders, Metaverse kavramının tanıtılarak sanal evrenlerin tasarlanmasını içerir. Derste program mimarisi için kullanılacak yazılımlar genel olarak tanıtıldıktan sonra dijital evrenin çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. Evren ve Avatar yaratma, tasarlanan avatarların nasıl kullanılacağı ve düzenleneceği – evren bazlı yapı tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda tasarlanmasına ve gezinme yapılabilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. 

ŞEHİRCİLİK ve KENTSEL TASARIM  GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM311 MİMARİ PEYZAJ PLANLAMASI (2-0) 2 AKTS:4
Dış mekânlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları, oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması. Dış mekânlarda yeşil doku su ilişkisi. Bitkilendirme metotları. Çocuk oyun alanları ve peyzaj yapıları dersi içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM326 KENTSEL KORUMA (2-0) 2 AKTS:4
Koruma ve kentsel koruma konularında temel kavram ve tanımlar; dünyada ve ülkemizde koruma kavramının tarihsel gelişimi; koruma yaklaşımlarının evrimi, koruma alanlarının sınıflandırılması, sosyal, ekonomik ve fiziki boyutlarının tanımlanması, kentsel koruma alanlarının tespiti ve planlama yaklaşımları; planlama süreci, uygulama araçları, ülkemizdeki kentsel koruma alanlarına yönelik güncel proje- uygulama çalışmaları, tartışmalar ve çözüm yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM417 KENTSEL TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarım kavramının tanımı, tasarım olgusunun yapısı; kentsel tasarım kavramının temeli ve tasarım kavramı içindeki yeri; kentsel tasarım kuram ve yaklaşımları; kentsel tasarımda algı ve biçim; planlama ve tasarlama ilişkisi; kentsel tasarım süreci ve ögeleri, kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, kentsel tasarıma temel oluşturacak imge-mekân analizi, güncel kentsel tasarım projeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM421 KONUT ALANLARI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Konut ve konut alanları tasarımı, mimarlık mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan en yaygın temel konulardan biridir. Bu çerçevede konut ve konut alanlarının planlaması ve tasarımında temel ilkelerin tanımlanması ve aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamını, konut kavramı, konut alanları ve yer seçimi, konut açığı, konut alanlarının planlanması, komşuluk ünitesi kavramı, gerekli donatı ve ölçütler, arazi etütleri, iklim, topografya gibi doğal etmenlerin yanı sıra sosyal, ekonomik, demografik etkenlerden oluşan yapay faktörler, konut tipleri ve düzenleme, konut alanları düzenlemesinde etkili akım ve ideolojiler, konut alanlarında ulaşım planlaması konuları oluşturmaktadır.

MİM441 EARTHQUAKE FACTOR IN DESIGN (1-2) 2 AKTS:4
Parameters of earthquakes, soil types, soil-building relation, earthquake resistant design of masonry, timber, reinforced concrete, prefabricated concrete and steel construction, identification of EQ damages on buildings, seismic control methods, measures to be taken and an EQ resistant design of a buildings.

MİM440 LARGE SPANNING BUILDING DESIGN (1-2) 2 AKTS:4
Necessity of large spanning systems/ Samples and design criteria of large spanning structures with framed systems/ plates, folded plate systems/ space truss systems/ curved surfaces, RC and steel shells/ cable systems, suspended systems/ tent structures / pneumatic systems/ and hybrid systems.

TASARIM  ve TEKNOLOJİLERİ GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Bir tasarımın düşünce boyutunun kâğıda aktarılması, tasarıma temel olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir. Kalem tutma tekniklerinin verilmesi, çizgi egzersizleri, geometrik şekillerle çizim egzersizleri, – İç mekân ve dış mekânda çizim uygulamaları, tonlama-ışık gölge egzersizleri, farklı materyallerle uygulamalar (suluboya, keçeli kalemler, çini mürekkebi) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM313 KONAKLAMA YAPILARI (2-0) 2 AKTS:4
Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders,  farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır. Konaklama yapılarının standartları, türleri, tarihi, gelişimi, işlev şemaları, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin kıyaslanması, plan şemalarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA (2-0) 2 AKTS:4
Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolü- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb. konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ (2-0) 2 AKTS:4
Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan mekan ve donatıların tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel olarak açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkileri ders kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (2-0) 2 AKTS:4
Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri, fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, fotoğrafın sanatsal boyutu ve ilkeleri, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf sanatını anlama, mimari bilgi ile fotoğraf gözünü bir arada kullanabilme yetisi kazandırma, diyafram, iso, enstantane bilgisini anlama, netlik sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrama, fotoğrafta alan derinliğinin önemini anlamak ve temel kompozisyon düzeyinde fotoğrafa estetik görünüm kazandırma derste anlatılmaktadır.

MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarımında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarımında güneş ışığının etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
Mekân kavramı, tarihi, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân tasarım öğeleri, mekan algısı, mekan dönüşümü, mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, mekana yönelik çevresel sistemler, mekan örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI  (2-0) 2 AKTS:4
Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, karşılaştırmalı maliyet analizi ödevlerinin bir örnekte ele alınarak tartışılması, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ (1-2) 2 AKTS:4
Renk, tarihi, kültürü ve terimleri, rengin temelleri, temel renkler, ikincil renkler, ara renkler, rengin özellikleri, renklerin ilişkileri, sıcak ve soğuk renkler, renge siyah / beyaz etkisi, renklerin algılanan etkileri ve anlamları, renklerin psikolojik özellikleri ile teorik bilgiler verilir. Ayrıca, renk çemberi hazırlama, boyama, yalın, açık ve koyu değerlerin derecelendirilmesi, tasarımda renk seçimi ve renk analizi, renk referansları, renkte doku, oran, bağlam ve yüzey değerlendirmeleri, renk skalası belirleme konuları dersin içeriğini oluşturmakladır. Bununla birlikte, öğrenilen teorik bilgiler kullanılarak eskiz ve renklendirme uygulamaları yapılmaktadır.

MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders kapsamında Adobe Photoshop programı kullanılmaktadır. Görüntü işleme kavramı ve anlatım tekniği açısından önemi, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımı, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumu, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
3D Studio Max program içeriğinde yer alan; ekran ayarları, çizim ve düzenleme komutları, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme ve çıktı alabilme süreçleri, üç boyutlu mimari görselleştirme kapsamında mekan projesi çizimi, 3D StudioMax programıyla modelleme yapma, render ayarları, malzeme ve ışık ayarları, üç boyutlu mimari görselleştirme bağlamında animasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamalar yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulaması yapılır.

MİM429 HERKES İÇİN TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel, engelli türleri ve engellilik modelleri; engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; Erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; Fiziksel engelli, hasta, yaşlı vb. gündelik yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan insanların ergonomik ihtiyaçlarına uygun mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin öğrencilere aktarılması, Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (1-2) 2 AKTS:4
Yapı bilgi modelleme kavramını anlamak ve tarihsel süreci, yapı elemanları ile hiyerarşi kurmak, taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarını tanımlamak, tesisat ve diğer birleşenleri eklemek, autocad dosyası ile ilişki kurmak, footprint ve extrusion rooflar ile çalışmak, merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek, orientation, Project North ve true North kullanımı, yazı ve ölçü stili tanımlamak, workset oluşturmak, akıllı bileşen tanımlamak, referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak, kavramsal kütle modeli oluşturmak, çıkış almak pdf oluşturmak, malzemem ışık render ayarları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM434 METAVERSEDE MİMARİ TASARIM (1-2) 2 AKTS:4 
Ders, Metaverse kavramının tanıtılarak sanal evrenlerin tasarlanmasını içerir. Derste program mimarisi için kullanılacak yazılımlar genel olarak tanıtıldıktan sonra dijital evrenin çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. Evren ve Avatar yaratma, tasarlanan avatarların nasıl kullanılacağı ve düzenleneceği – evren bazlı yapı tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda tasarlanmasına ve gezinme yapılabilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. 

YAPI VE YAPIM SİSTEMLER GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM214 YAPILARDA NEM VE SU SORUNLARI (2-0) 2 AKTS:4
Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM229 ÇELİK YAPILAR (1-2) 2 AKTS:4
Çelik yapı tarihi, çelik malzeme ve profillerin üretimi, birleşim elemanları, kolonlar (ekleri, ayakları ve temele bağlanması), kirişler (ekleri, mesnetleri), Çelik çerçeve oluşturma ve stabilitenin sağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek döşeme ve çatı elemanları ve sisteme bağlanması, Çelik yapıda kullanılabilecek cephe elemanları ve sisteme bağlanması, çelik proje tasarımı konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM216 ÇAĞDAŞ YAPIM SİSTEMLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Teknolojik yapılar, yüksek yapı sistemleri ve tasarım esasları, büyük açıklıklı tek doğrultuda yük aktaran sistemler (kirişler ve kablo kirişler) ve tasarım esasları, büyük açıklıklı iki doğrultuda yük aktaran sistemler (katlanmış plak, kablo sistemler, kabuklar, çadırlar, şişme yapılar) ve tasarım esasları, Proje tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM423 AHŞAP YAPILAR (2-0) 2 AKTS:4
Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda kullanılması, konuyla ilgili yönetmelikler, ahşap yapı elemanları, ahşap yapı türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM224 YAPI HASARLARI VE AKSAKLIKLARI (2-0) 2 AKTS:4
Betonarme ve yığma yapılarda hasar sebepleri-tespiti ve güçlendirme-onarım yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yapıda hasar ve aksaklıkların tanımı, hasar analizi, hasar oluşumuna neden olan etmenler, karar verme ve yapıda malzeme seçiminin önemi, sağlıklı yapı tasarlanması ve yapım yöntemleri ders kapsamında anlatılmaktadır.
 
MİM323 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI (2-0) 2AKTS:4
Depreme dayanıklı yapı kavramı mimari tasarım açısından ele alınarak, geleceğin yapı tasarımcılarına bu konuda ışık tutulmaktadır. Bu doğrultuda depreme dayanıklı tasarım kavramına açıklanmakta, ülkemizde son yıllarda yaygın kullanım alanı bulunan yapı sistemleri tanıtılarak, mimari form ve sismik davranış arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu ilişkinin tasarım ekibi tarafından anlaşılması, depreme dayanıklı yapılar ortaya koyma açısından büyük önem taşımaktadır. Dersin içeriğini; depremin tanımı, oluşumu, büyüklüğü ve şiddeti, deprem kuvvetleri, depremden dolayı oluşan hasarların nedenleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri, kütle ve rjitlik merkezleri, taşıyıcı sistem seçimi ve düzensizlikler, deprem derzleri, betonarme yapıların deprem davranışı, süneklik düzeyi yüksek kirişler, kolonlar ve perdeler, depreme dayanıklı yapı tasarımı için kolon, kiriş ve perde yerlerinin seçimi, yapıların deprem performansını arttırmak için alınabilecek önlemler oluşturmaktadır.

MİM415 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR (2-0) 2 AKTS:4
Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları, su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinkter sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM324 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMALAR (2-0) 2 AKTS:4
Geleneksel mimaride kullanılan taş, ahşap, metal ve toprak esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması, bu malzemelerin geleneksel yapılarda kullanıldığı yerlerin anlatılması, sözü edilen geleneksel yapı malzemelerinin maruz kaldıkları bozulmaların ve bu bozulmaları meydana getiren ana nedenlerinin açıklanması, geleneksel yapı malzemelerin korunma ve onarımlarında kullanılacak restorasyon tekniklerin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM412 İNŞAATLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2-0) 2 AKTS:4
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, kaza oluşumu ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, şantiyelerde elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, iş güvenliğinde koruyucular, ilkyardım kuralları, yangın ve patlamalarda güvenlik önlemleri, iş hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği soruşturması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM327 MİMARİDE KAPLAMA ÜRÜNLERİ (2-0) 2 AKTS:4
Sıvalar, badanalar, boyalar, cilalar, çimento karışımlı kaplamalar, yapıştırıcısı çimento olan kaplamalar, kilit taşı çim taşı kaplamalar, Sentetik malzeme ve halı yer kaplamaları, ahşap kaplamalar, metal kaplama, cam duvarlar, plastik kaplama, duvar kâğıdı kaplama, dış cephe mekanik kaplama, dış cephe mantolama konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM419 TOPOĞRAFYA  (2-0) 2 AKTS:4
Tanımlar, plan ve haritaların tanımı ve önemi, pafta bölümlemesi, ölçek ve ölçekle ilgili örnekler, uzunluk ve açı birimleri, noktaların belirlenmesinde kullanılan araçlar, doğruların belirlenmesi, uzunlukların ölçülmesi (şenaj), arazide eğim ölçümü, röperleme veya sigortalama, dik inme ve dik çıkma, küçük arazilerin alan hesabı- tesviye etme yüksekliklerin ölçümü, boy kesitlerin ve en kesitlerin çıkarılması ve çizimi, nivelman, takeometri, eş yükseklik eğrili haritaların çizimi ve özellikleri, araziye uygulama, topoğrafik haritaları okuma ve araziye uygulama, basit alan ve hacim hesapları ilgili konuyla uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 MİM427 PREFABRİKE BETON YAPILAR(2-0) 2 AKTS:4
Ders kapsamında öğrenciye, prefabrike beton yapı çeşitleri, sağladığı avantajlar ve sakıncaları ile ilgili yeni bilgileri öğrenme, uygulama ve geliştirme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Prefabrikasyonun üretim teknikleri ve malzemeye bağlı yapı kararları, ülkedeki prefabrik birliği, bağlı kurumlar, uyguladıkları teknikler, bölgedeki firmalar: üretim ve montajlarının yerinde izlenmesi, seçilen firmanın özelliklerine bağlı öğrencinin detayları firma ile görüşerek proje tasarlaması rapor hazırlaması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM230 YAPILARDA SES YALITIMI(2-0) 2 AKTS:4
Ses fiziği ve kapalı mekanlarda sesin yayılması, binalarda bulunan gürültü kaynakları ve bu kaynakların gürültü düzeyleri, gürültünün insanlar üzerindeki etkileri, kriterler, standartlar, gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı, konutlar, bürolar, okullar ve mekanik odalar gibi çeşitli hacimlerde gürültü kontrolü uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM329 YAPI UYGULAMA VE DETAY TEKNİĞİ (2-0) 2 AKTS:4
Temelden çatıya yapının malzeme seçimine bağlı detay çözümleri, inşaatların incelenmesi, uygulanan teknikler, malzeme firmalarının uyguladıkları ve önerdikleri detayların incelenmesi, proje tasarımı aşamasında karar verilecek detaylarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM426 YAPI-SAĞLIK İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
İnsan, yapı ve çevrenin tanımlanması, ilişkilerinin kurulması, yapının fiziksel ve sosyal özellikleri, özelliklerin olumsuzluğu ve neden olabileceği sağlık riskleri, olumsuz özellikleri giderebilecek çözümler, öneriler ders kapsamını oluşturmaktadır.

MİM430 METRAJ VE KEŞİF (2-0) 2 AKTS:4
Bu dersin içeriği, bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması; metrajın hazırlanması ile ilgili temel ilkelerin öğretilmesi; ihale kanunu hakkında genel bilgi verilmesi, metraj cetvellerinin doldurulması; keşif özetlerinin çıkarılması, kalıp, donatı sayılarının elde edilmesi gibi temel bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yaptırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM425 ÇOK KATLI YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Yüksek yapıda taşıyıcı sistemler, yüksek yapıların etkilendikleri yükler, taşıyıcı sistemde kolon, kiriş, döşeme elemanlarının düzenlenmesi, düşey ve yatay stabilite, yüksek yapı sistemleri ile uygulanmış örneklerin incelenmesi, tasarımda düşey ulaşım sistemlerinin ve yangın önleme kriterlerinin belirlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM431 MİMARİDE MODERN DETAYLAR VE UYGULAMALAR (2-0) 2 AKTS:4
Yapıda yeni uygulamalar, yeni detaylar, yeni malzemeler ders kapsamında anlatılır. Yapının, temel, çatı, kabuk, duvar, döşeme, malzeme, kapı, pencere gibi elemanlarında nokta detayları ve yeni çözümlere yönelik her hafta anlatılan uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM442 MİMARLAR İÇİN HUKUK (2-0) 2 AKTS:4
Bu derste, inşaatla ilgili yasa ve yönetmelikler, ruhsat alımı, yapı üretiminin denetimi, sözleşme yönetimi, metraj ve kaynak analizi, birim fiyat analizi, iş programı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş kanunu konularına yönelik teorik bilgi verilir.

MİM443 ISI YALITIMI VE ENERJİ (2-0) 2 AKTS:4
Bu derste, ısı yalıtımının ve enerji tasarrufunun önemi, TS825 ve ısı yalıtımı hakkında bilgiler, ayrıca Güneş Enerjisi Sistemleri, GES projeleri ve yeşil enerji konusunda gerekli yetkinliğin elde edilmesi ve proje uygulamalarında mimarın sorumluluğundaki alanlar ile ilgili teorik bilgi verilir.

RESTORASYON ve MİMARLIK TARİHİ GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM315 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİLERİ (2-0) 2 AKTS:4
Bu ders kapsamında, Geleneksel Türk Evi’nin kavramsal, mekânsal, görsel oluşum ve gelişimi anlatılmaktadır. Ayrıca, toplumsal, çevresel, teknolojik faktörlerin farklı tiplerin karakteristik özelliklerindeki etkileri örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Türk evi ile ilgili temel kaynakların tanıtılması, Türk evi kavramı, nitelikleri ve kökeni, Türk evinin yayılma alanları ve Osmanlı konut mimarlığına genel bakış, Türk evini oluşturan etkenler, Türk evinin biçimsel gelişimi, Türk evini oluşturan unsurlar; oda, sofa, eyvan, Türk evini oluşturan unsurlar; servis mekânları; mutfak, merdiven, hamam, hela, Türk evinde katlara göre işlev dağılımı, Türk evi plan tipleri, Türk evi yapım sistemi, Türk evi cephe özellikleri, Türk evi korunma sorunları ders kapsamını oluşturmaktadır.

MİM316 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA (2-0) 2 AKTS:4
Tarihi kentsel doku kavramı, tarihi kent dokusunun çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili alınması gereken önlemler, tarihi kent dokularında yer alan çağdaş yapılar ve eklentiler ile ilgili yaklaşımların kritik edilmesi, dünyadan ve Türkiye’den konu ile ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi, tarihi çevrelerdeki çeşitliliklerin, seçilen bölgelerdeki yapı stoku kapsamında örnekler aracılığıyla okunması ders kapsamında anlatılmaktadır.
 
MİM322 MİMARİDE KORUMA KAVRAMLARI (2-0) 2 AKTS:4
Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler (Tarihsel belge olma değeri, kültürel / duygusal / estetik değerler, ekonomik / işlevsel değerler). Korumaya karşı olan görüşler. Korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları. İlkçağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi: Başlangıçtan 19.Yüzyıl öncesine kadar koruma çalışmaları, 19.Yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü’ne kadar koruma anlayışındaki değişimler, 1964’ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler. Küçük eser, anıt ve tek yapıdan kentsel ölçeğe, bütünleşik koruma ders içeriğini oluşturmaktadır.

MİM350 ENDİSTÜRİYEL MİRAS VE KORUMA  (2-0) 2 AKTS:4
Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Bir tasarımın düşünce boyutunun kâğıda aktarılması, tasarıma temel olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir. Kalem tutma tekniklerinin verilmesi, çizgi egzersizleri, geometrik şekillerle çizim egzersizleri, – İç mekân ve dış mekânda çizim uygulamaları, tonlama-ışık gölge egzersizleri, farklı materyallerle uygulamalar (suluboya, keçeli kalemler, çini mürekkebi) dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM313 KONAKLAMA YAPILARI (2-0) 2 AKTS:4
Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders,  farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır. Konaklama yapılarının standartları, türleri, tarihi, gelişimi, işlev şemaları, dünyadan ve Türkiye’den örneklerin kıyaslanması, plan şemalarının incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA (2-0) 2 AKTS:4
Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolü- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb. konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ (2-0) 2 AKTS:4
Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içeresinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan mekan ve donatıların tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel olarak açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkileri ders kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK (2-0) 2 AKTS:4
Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri, fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, fotoğrafın sanatsal boyutu ve ilkeleri, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf sanatını anlama, mimari bilgi ile fotoğraf gözünü bir arada kullanabilme yetisi kazandırma, diyafram, iso, enstantane bilgisini anlama, netlik sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrama, fotoğrafta alan derinliğinin önemini anlamak ve temel kompozisyon düzeyinde fotoğrafa estetik görünüm kazandırma derste anlatılmaktadır.

MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemanlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarımında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarımında güneş ışığının etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0) 2 AKTS:4
Mekân kavramı, tarihi, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân tasarım öğeleri, mekan algısı, mekan dönüşümü, mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, mekan organizasyonu, mekânsal değişimler, mekana yönelik çevresel sistemler, mekan örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI  (2-0) 2 AKTS:4
Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, karşılaştırmalı maliyet analizi ödevlerinin bir örnekte ele alınarak tartışılması, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ (1-2) 2 AKTS:4
Renk, tarihi, kültürü ve terimleri, rengin temelleri, temel renkler, ikincil renkler, ara renkler, rengin özellikleri, renklerin ilişkileri, sıcak ve soğuk renkler, renge siyah / beyaz etkisi, renklerin algılanan etkileri ve anlamları, renklerin psikolojik özellikleri ile teorik bilgiler verilir. Ayrıca, renk çemberi hazırlama, boyama, yalın, açık ve koyu değerlerin derecelendirilmesi, tasarımda renk seçimi ve renk analizi, renk referansları, renkte doku, oran, bağlam ve yüzey değerlendirmeleri, renk skalası belirleme konuları dersin içeriğini oluşturmakladır. Bununla birlikte, öğrenilen teorik bilgiler kullanılarak eskiz ve renklendirme uygulamaları yapılmaktadır.

MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders kapsamında Adobe Photoshop programı kullanılmaktadır. Görüntü işleme kavramı ve anlatım tekniği açısından önemi, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımı, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumu, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
3D Studio Max program içeriğinde yer alan; ekran ayarları, çizim ve düzenleme komutları, bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme ve çıktı alabilme süreçleri, üç boyutlu mimari görselleştirme kapsamında mekan projesi çizimi, 3D StudioMax programıyla modelleme yapma, render ayarları, malzeme ve ışık ayarları, üç boyutlu mimari görselleştirme bağlamında animasyon teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ (1-2) 2 AKTS:4
Mimari bir ürünün 3 boyutlu anlatımı aşamasında; maket yapımı, farklı maket sunum ve teknikleri konularında öğrenci bilgilendirilir ve uygulamalar yapılır. Maket sunum yöntem ve tekniklerinin teorik bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra, seçilen bir mimari yapının maketi üzerinde farklı yöntem ve teknikler sınanır. Seçilen mimari ürünün, maket yapım sürecinde; proje analizi, malzeme seçimi, topografya analizi ve arazi maketi, iç mekan, merdiven, çatı, kapı, pencere vb yapı elemanlarının ifade edilmesi, çeşitli malzeme ve el aletlerinin kullanımı bireysel ya da grup çalışmalarıyla uygulaması yapılır.

MİM429 HERKES İÇİN TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel ve engelli türleri, Engelli, özürlü, sakat kavramları ve engellilik modelleri; engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; Erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; Fiziksel engelli, hasta, yaşlı vb. gündelik yaşamlarının her sürecinde engellerle karşılaşan insanların ergonomik ihtiyaçlarına uygun mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin öğrencilere aktarılması, Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (1-2) 2 AKTS:4
Yapı bilgi modelleme kavramını anlamak ve tarihsel süreci, yapı elemanları ile hiyerarşi kurmak, taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanlarını tanımlamak, tesisat ve diğer birleşenleri eklemek, autocad dosyası ile ilişki kurmak, footprint ve extrusion rooflar ile çalışmak, merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek, orientation, Project North ve true North kullanımı, yazı ve ölçü stili tanımlamak, workset oluşturmak, akıllı bileşen tanımlamak, referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak, kavramsal kütle modeli oluşturmak, çıkış almak pdf oluşturmak, malzemem ışık render ayarları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM434 METAVERSEDE MİMARİ TASARIM (1-2) 2 AKTS:4 
Ders, Metaverse kavramının tanıtılarak sanal evrenlerin tasarlanmasını içerir. Derste program mimarisi için kullanılacak yazılımlar genel olarak tanıtıldıktan sonra dijital evrenin çalışma prensiplerinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmaktadır. Evren ve Avatar yaratma, tasarlanan avatarların nasıl kullanılacağı ve düzenleneceği – evren bazlı yapı tasarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda tasarlanmasına ve gezinme yapılabilmesine yönelik uygulamalar yaptırılır. 

ŞEHİRCİLİK ve KENTSEL TASARIM  GRUBU TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

MİM311 MİMARİ PEYZAJ PLANLAMASI (2-0) 2 AKTS:4
Dış mekânlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları, oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması. Dış mekânlarda yeşil doku su ilişkisi. Bitkilendirme metotları. Çocuk oyun alanları ve peyzaj yapıları dersi içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM326 KENTSEL KORUMA (2-0) 2 AKTS:4
Koruma ve kentsel koruma konularında temel kavram ve tanımlar; dünyada ve ülkemizde koruma kavramının tarihsel gelişimi; koruma yaklaşımlarının evrimi, koruma alanlarının sınıflandırılması, sosyal, ekonomik ve fiziki boyutlarının tanımlanması, kentsel koruma alanlarının tespiti ve planlama yaklaşımları; planlama süreci, uygulama araçları, ülkemizdeki kentsel koruma alanlarına yönelik güncel proje- uygulama çalışmaları, tartışmalar ve çözüm yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
MİM417 KENTSEL TASARIM (2-0) 2 AKTS:4
Tasarım kavramının tanımı, tasarım olgusunun yapısı; kentsel tasarım kavramının temeli ve tasarım kavramı içindeki yeri; kentsel tasarım kuram ve yaklaşımları; kentsel tasarımda algı ve biçim; planlama ve tasarlama ilişkisi; kentsel tasarım süreci ve ögeleri, kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, kentsel tasarıma temel oluşturacak imge-mekân analizi, güncel kentsel tasarım projeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MİM421 KONUT ALANLARI TASARIMI (2-0) 2 AKTS:4
Konut ve konut alanları tasarımı, mimarlık mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan en yaygın temel konulardan biridir. Bu çerçevede konut ve konut alanlarının planlaması ve tasarımında temel ilkelerin tanımlanması ve aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamını, konut kavramı, konut alanları ve yer seçimi, konut açığı, konut alanlarının planlanması, komşuluk ünitesi kavramı, gerekli donatı ve ölçütler, arazi etütleri, iklim, topografya gibi doğal etmenlerin yanı sıra sosyal, ekonomik, demografik etkenlerden oluşan yapay faktörler, konut tipleri ve düzenleme, konut alanları düzenlemesinde etkili akım ve ideolojiler, konut alanlarında ulaşım planlaması konuları oluşturmaktadır.

MİM441 EARTHQUAKE FACTOR IN DESIGN (1-2) 2 AKTS:4
Parameters of earthquakes, soil types, soil-building relation, earthquake resistant design of masonry, timber, reinforced concrete, prefabricated concrete and steel construction, identification of EQ damages on buildings, seismic control methods, measures to be taken and an EQ resistant design of a buildings.

MİM440 LARGE SPANNING BUILDING DESIGN (1-2) 2 AKTS:4
Necessity of large spanning systems/ Samples and design criteria of large spanning structures with framed systems/ plates, folded plate systems/ space truss systems/ curved surfaces, RC and steel shells/ cable systems, suspended systems/ tent structures / pneumatic systems/ and hybrid systems.