Doktora | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Doktora

Mimarlık Ana Bilim Dalı Doktora Programı

Tarihçe

2017 yılından beri Fen Bilimler Enstitüsü; 2021 yılından bu yana ise Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Doktora programı yürütülmektedir. Mimarlık alanındaki sorunların farklı bakış açıları ile irdelenebilmesi; mimarlığa ilişkin disipliner problemler karşısında çeşitli alternatif çözümler üretilebilmesi; beşeri bilimler – sosyal bilimler – doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinlerarası araştırmaların önerilmesi-yürütülmesi; kuram ve uygulama arasındaki etkileşimin değerlendirilebilmesi; birbirinden farklı araştırma-yaklaşım ve yöntemlerin disiplinlerarası ilişkiler ekseninde kullanabilmesi, Mimarlık doktora programının hedefleri arasında yer almaktadır. Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı toplam 7 ders , seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe dir ve tam zamanlı eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mimarlık (Doktora) diploması verilir.

Kabul Koşulları

– Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından mezun olması ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmaları gereklidir ve not ortalamasının 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) (SAYISAL) doktora programına başvuran adaylar için en az 70 puan almış olmak gereklidir.
– Yabancı dil sınavından (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan almış veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen sınavların (TOEFL vb…) birinden eşdeğer puan almış olması gerekmektedir.
– Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir (KKTC Üniversiteleri dahil).
– Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir.
– Doktora programına özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli olan belgeler Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edildikten sonra, yukarıda belirtilmiş olan şartları sağlayan adaylara, Mimarlık anabilim dalınca kurulan jüri tarafından mülakat sınavı yapılır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler programa kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden ALES (SAYISAL)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, Yabancı dil sınav notunun %10’si ve sözlü mülakat notunun %20’si alınarak yapılır. Bu sonuca göre belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programının normal süresi 8 yarıyıldır. Öğrencilerin en çok 12 dönemde mezun olmaları gerekir. Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 ulusal kredilik ve 120 AKTS kredilik 7 ders, bir seminer dersi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları gerekmektedir. Doktora Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asgari yayın yapma şartını da sağlamak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar

Mezun İstihdam Olanakları

Mimarlık Anablim Dalı Doktora mezunları; eğitim sürecinde ve mezuniyet sonrasında Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Enstitüler, Bankalar, Özel Şirketler, Özel Ofisler vb. kurumlarda Tasarım, Yapım, Yönetim, Akademik, Danışmanlık vb. kadrolarda görev yapabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Detaylı bilgi için bkz.