Program Yeterliliği | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Program Yeterliliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Program Yeterlilikleri:

PÇ1-ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ

Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.

PÇ2-GRAFİK ANLATIM VE İLETİŞİM BECERİSİ

Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme ve becerisinin yanında tasarım fikirlerini aktarabilmek için iki ve üç boyutlu el çizimleri ile bilgisayar teknolojilerini kullanarak tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi.

PÇ 3-ARAŞTIRMA BECERİSİ

Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.

PÇ 4-TASARLAMA BECERİSİ

Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.

PÇ 5-DÜNYA MİMARLIĞINI ANLAMA

Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.

PÇ 6-YEREL MİMARLIK VE KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ ANLAMA

İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.

PÇ 7- TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON YÖNTEMLERİNİ ANLAMA

Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.

PÇ 8-SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM YAPMA BECERİSİ

Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.

PÇ 9-TOPLUMSAL SORUMLULUĞU ANLAMA

Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.

PÇ 10-DOĞA VE İNSAN İLİŞKİLERİNİ ANLAMA

Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.

 

PÇ 11-COĞRAFİ KOŞULLARI İLE BİNA TASARIM İLİŞKİLERİNİ ANLAMA

Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.

PÇ 12-YAŞAM GÜVENLİĞİNİN TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA

Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.

PÇ 13-TAŞIYICI SİSTEMLERİN DAVRANIŞ İLKELERİ, GELİŞİMİ VE UYGULAMALARINI ANLAMA

Düşey ve yanal kuvvetlere karşı ayakta duran, statik ve dinamik yükler altındaki taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.

PÇ 14-YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRESEL SİSTEMLERİN ÖNEMİNİ ANLAMA

Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.

PÇ 15-BİNA KABUĞU SİSTEMLERİ TASARIMININ TEMEL İLKELERİNİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİNİ ANLAMA

Bina kabuğu tasarımında malzeme ve sistemlerin teknolojik özelliklerinin temel ilkelerini anlama ve uygulama yöntemlerini kullanabilme

PÇ 16-BİNA SERVİS SİSTEMLERİ TASARIMININ TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA

Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.

PÇ 17-YAPI MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İLKE VE STANDARTLARI ANLAMA

Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.

PÇ 18-BİNA KABUĞU VE BİNA SERVİS SİSTEMLERİNİ BÜTÜNLEŞTİRME BECERİSİ

Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.

PÇ 19-KARMA ÜRÜNLÜ YAPI ELEMANLARINI KURGULAYABİLME BECERİSİ

Bir yapının zeminden başlayarak temel, duvar, döşeme, doğrama, merdiven, çatı, baca gibi yapı elemanlarının tasarımı, yapım ilkeleri ve türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenleri farklı malzemelerle kurgulama becerisi.

PÇ 20-MİMARİ PROJE PROGRAMINI HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME BECERİSİ

Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.

 

PÇ 21-GENİŞ KAPSAMLI PROJE GELİŞTİRME BECERİSİ

Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.

PÇ 22-YAPIM MALİYET KONTROLÜNE İLİŞKİN TEMEL ETKENLERİ ANLAMA

Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.

PÇ 23-MİMAR-İŞVEREN İLİŞKİSİ SORUMLULUKLARINI ANLAMA

İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.

PÇ 24-TAKIM HALİNDE VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMA BECERİSİ

Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.

PÇ 25-PROJE YÖNETİMİ KONULARINI ANLAMA

Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.

PÇ 26-UYGULAMA YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİNİ ANLAMA

Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

PÇ 27- MİMARLARIN LİDERLİK ROLÜNÜ ANLAMA

Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.

PÇ 28-MİMARLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARINI ANLAMAK

Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.

PÇ 29-MESLEK ÖNCESİ PRATİĞİN ROLÜNÜ ANLAMA

Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.

PÇ 30-MESLEK ETİĞİ YAKLAŞIMLARINI ANLAMA

Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.

PROGRAM ÇIKTISI-DERS İLİŞKİSİ
DERS KODU DERS PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20 PÇ21 PÇ22 PÇ23 PÇ24 PÇ25 PÇ26 PÇ27 PÇ28 PÇ29 PÇ30
ING101 İNGİLİZCE 1 x x
SSP100 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ x x x
TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 x
MİM111 YAPI MALZEMESİ x x
MİM107 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ 1 x x x
MİM109 TEMEL TASARIM VE MAKET x x x
INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ x
MİM102 MİMARİ TASARIM 1 x x x
ING102 İNGİLİZCE 2 x
MİM112 MARKA GELİŞTİRME x x
MİM110 BİNA BİLGİSİ x x x
TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 x
MİM104 YAPI ELEMANLARI 1 x x x
MİM108 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ 2 x x
MİM201 MİMARİ TASARIM 2 x x x x
AİİT201 ATATÜRK İLK. VE INK. TARİHİ 1 x
MİM205 YAPI ELEMANLARI 2 x x x
MİM203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 x x
MİM209 MİMARLIK TARİHİ 1 x x x
MİM225 STATİK-MUKAVEMET x
MİM202 MİMARİ TASARIM 3 x x x
AİİT202 ATATÜRK İLK. VE INK. TARİHİ 2 x
MİM210 MİMARLIK TARİHİ 2 x x x
MİM204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2 x
MİM228 YAPI STATİĞİ x
MİM222 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KURAMLARI x x x
MİM290 STAJ 1 x x x
MİM301 MİMARİ TASARIM 4 x x x
MİM319 YAPI FİZİĞİ x x x
MİM305 MİMARLIK TARİHİ 3 x x x
MİM303 YAPI UYGULAMA PROJESİ x x x x x x
MİM309 TARİHİ ÇEVRE KORUMA x x x
MİM302 MİMARİ TASARIM 5 x x x
MİM306 SANAT TARİHİ x x
MİM304 TESİSAT BİLGİSİ x x
MİM310 RÖLÖVE-RESTORASYON STÜDYOSU x x x x
MİM308 BETONARME x x
MİM312 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR HUKUKU x x x
MİM390 STAJ 2 x x x
MİM401 MİMARİ TASARIM 6 x x x x
MİM405 ŞEHİRCİLİK STÜDYOSU x x x
MİM407 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ x
MİM435 MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ VE ETİK x x x
MİM499 BİTİRME PROJESİ x x x x
MİM402 YAPIM-YÖNETİM EKONOMİSİ x x x
MİM224 YAPI HASARLARI VE AKSAKLIKLARI x x
MİM323 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI x x x
MİM415 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR x x x x
MİM419 TOPOĞRAFYA x x
MİM427 PREFABRİKE BETON YAPILAR x x
MİM329 YAPI UYGULAMA VE DETAY TEKNİĞİ x x x
MİM443 ISI YALITIMI VE ENERJİ x x x
MİM430 METRAJ VE KEŞİF x x
MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ x x
MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ x x
MİM433 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK x x x
MİM004 RÖLYEF x x